Nabory

25.10.2018

Nabór w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, Typ projektu A., B. i C.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, Typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz Typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Ogłoszenie o konkursie i Regulamin konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (www.rpo.malopolska.pl), a także na Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) oraz na stronie na stronie Stowarzyszenia pod adresem: https://metropoliakrakowska.pl/aktualnosci/informacje-o-naborze-w-ramach-poddzialania-10-2-1-ksztalcenie-zawodowe-uczniow-zit-typ-projektu-a-b-i-c

EFSII_kolor


 

6.06.2018r.

Zmiana listy ocenionych projektów – Poddziałanie 9.2.2. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 962/18 z dnia 6 czerwca 2018 r. zmienił Uchwałę Nr 178/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-061/17.

Bliższe informacje można znaleźć na stronie: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-9-2-2–uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa—zit—rpmp-09-02-02-ip-01-12-061-17#wyniki-450

EFSII_kolor


 

10.04.2018r.

Zmiana listy ocenionych projektów w wyniku procedury odwoławczej – Poddziałanie 10.1.1. Wychowanie Przedszkolne – ZIT

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 9 kwietnia 2018 r. Uchwałą Nr 583/18 dokonał zmiany listy ocenionych projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.

Bliższe informacje można znaleźć na stronie: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-10-1-1–wychowanie-przedszkolne—zit—rpmp-10-01-01-ip-01-12-087-16#wyniki-333

https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2016/05/PR-EFS-malopolska.jpg


9.02.2018r.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w dniu 8 lutego uchwałą nr 178/18 Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listę ocenionych projektów oraz dokonała wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-061/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu A.  działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Pliki do pobrania:

Uchwała nr 178/18 ZWM z dnia 8 lutego 2018r. – rozstrzygnięcie konkursu 9.2.2
Informacja o skladzie KOP

Załacznik nr 2 do Uchwaly nr 178/18 ZWM z 8 lutego 2018r. – LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA

EFSII_kolor


1.02.2018r.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 153/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 1 lutego 2018r. wprowadził zmianę Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Wprowadzone zmiany polegają na zmianie:

załącznika nr 1 do uchwały nr 580/15 – Ramowego planu realizacji zadań na lata 2014 – 2020

załącznika nr 5 do uchwały nr 580/15- Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała ZWM nr 153/18 z dnia 1.02.2018r.

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 153/18 z 1.02.2018r.Załącznik nr 2 do Uchwały ZWM nr 153/18 z 1.02.2018r.

EFSII_kolor

 


19.01.2018r.
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 58/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 16 stycznia 2018r. wprowadził zmianę Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Wprowadzone zmiany polegają na zmianie:

załącznika nr 1 do uchwały nr 580/15 – Ramowego planu realizacji zadań na lata 2014 – 2020

załącznika nr 5 do uchwały nr 580/15- Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała NR 58_18 ZWM z dnia 16-01-2018 Zalaczniki do uchwały nr 58_18 ZWM z dnia 16-01-2018

EFSII_kolor


Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o zmianie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020:

Dokument można pobrać na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/

Wytyczne obowiązują od dnia 1.01.2018 r.

pr-efs-malopolska


28.12.2017r.

Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.1 Typ projektu A i B

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 28 listopada 2017 r. uchwałą nr 1960/17 wprowadził zmiany zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT, Typy projektów: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.

Zmiany w powyższym dokumencie wynikają z decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WM w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, co skutkuje zwiększeniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu.

Zmiana kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie z 21 653 500,00 zł na 23 212 140,58 zł pozwoli na dofinansowanie 3 projektów, które w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestów uzyskały liczbę punktów umożliwiającą umieszczenie ich na Liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Uchwała nr 1960/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada br.

pr-efs-malopolska


13.09.2017r.

Zmiana listy ocenionych projektów – konkurs RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT, Typ projektu A i B

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o zmianie listy ocenionych projektów w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT, Typ projektu A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, Typ projektu B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 8 września 2017 r. uwzględniając wyniki procedury odwoławczej, Uchwałą Nr 1464/17 dokonał zmiany listy ocenionych projektów. Projekt nr RPMP.10.01.01-12-0065/17 znajdujący się na liście rezerwowej na miejscu 39 z 198,5 punktami, otrzymał w wyniku Rozstrzygnięcia Instytucji Organizującej Konkurs 218,5 i przesunął się na 23 miejsce Listy ocenionych projektów – na wyższą pozycję Listy rezerwowej.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Uchwała ZWM nr 1464/17 z dnia 8.09.2017r.

Zal.1 do Uchwaly ZWM nr 1464/17 z dnia 8.09.2017r. (aktualizacja)

pr-efs-malopolska


7.09.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.2.2 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – ZIT Typ projektu A – działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B – wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych – nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-061/17.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości poinformowało, że w odpowiedzi na konkurs nr 09.02.02-IP.01-12-061/17 wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 43 024 396,67 zł co stanowi 157% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków

Lp. Numer wniosku Beneficjent Tytuł projektu
1 RPMP.09.02.02-12-0434/17 Agnieszka Filipowska – Suchan Auditqas Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych w Gminie Czernichów
2 RPMP.09.02.02-12-0435/17 Fundacja Znajdź Pomoc ZNAJDŹ POMOC
3 RPMP.09.02.02-12-0436/17 Agnieszka Filipowska-Suchan Auditqas Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych w Gminie Zabierzów
4 RPMP.09.02.02-12-0437/17 Agnieszka Filipowska-Suchan Auditqas Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych w Gminie Wielka Wieś
5 RPMP.09.02.02-12-0438/17 Gmina Świątniki Górne – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych URUCHOMIENIE CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH – CWON – W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
6 RPMP.09.02.02-12-0439/17 Fundacja Małopolskie Hospicjum dla Dzieci Rozszerzenie oferty usług Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie
7 RPMP.09.02.02-12-0440/17 Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes Prowadzenie Klubu Aktywnego Seniora
8 RPMP.09.02.02-12-0441/17 Centrum Medycyny Profilaktycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Utworzenie i prowadzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych w Gminie Kraków przez CMP Sp. z o.o.
9 RPMP.09.02.02-12-0442/17 Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej Krakowskie Centrum Usług Społecznych „Wysokie”
10 RPMP.09.02.02-12-0443/17 Spółdzielnia Socjalna Merchant z siedzibą w Krakowie Małopolskie Centrum Asystenckie Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych dla Krakowa i Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
11 RPMP.09.02.02-12-0444/17 Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego ( Siostry Pallotynki ) Prowincja Polska Utworzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesamodzielnych powyżej 60 roku życia w Krakowie
12 RPMP.09.02.02-12-0445/17 Gmina Niepołomice Program wsparcia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych
13 RPMP.09.02.02-12-0446/17 Fundacja Hipoterapia-Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych
14 RPMP.09.02.02-12-0447/17 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie
15 RPMP.09.02.02-12-0448/17 Magdalena Tarasin Serafin NZOZ Madzia Poradnia Rehabilitacji Leczniczej Dom Aktywnego Seniora
16 RPMP.09.02.02-12-0449/17 Gmina Skawina Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina i Gminy Mogilany

pr-efs-malopolska


28.08.2017r.

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków na rok 2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 22 sierpnia 2017 r. uchwałą nr 1324/17 (.pdf, 288 KB) Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął aktualizację harmonogramu naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Harmonogram wraz z wykazem zmian jest dostępny w zakładce Harmonogram naborów wniosków.

źródło:http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/aktualizacja-harmonogramu-naborow-wnioskow-rpo-wm-22082017


21.06.2017r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WM na lata 2014–2020 w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.1 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – ZIT, Typ projektu: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego 20 czerwca 2017 roku Uchwałą nr 973/17 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach Poddziałania WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – ZIT, Typ projektu: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.

Poniżej w plikach do pobrania:

Lista projektów wybranych do dofinansowania Informacja o skladzie KOP

pr-efs-malopolska


28.02.2017r.

Zakończenie naboru dla Poddziałania 10.1.1. Wychowanie Przedszkolne – ZIT

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 10.1.1 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – ZIT (Typ projektu: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami; B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami) – konkurs nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 wpłynęło 68 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 64 734 542,92 zł co stanowi 597,91 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków:

10.1.1_Lista Wnioskodawców_EKSPERCI

pr-efs-malopolska


21.02.2017r.

Lista Projektów – konkurs dla Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, typ A oraz B przyjęta

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego 21 lutego 2017 roku Uchwałą nr 239/17 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, Typ projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.

Poniżej w plikach do pobrania:

Lista projektów wybranych do dofinansowania złożonych w ramach konkursu

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów

pr-efs-malopolska


31.01.2017r.

Zmiana Regulaminu konkursu oraz wydłużenie terminu naboru – Poddziałanie 10.1.1 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – ZIT

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 31 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr 124/17 dokonał zmiany Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.1 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – ZIT (Typy projektów: A.  tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci
z niepełnosprawnościami).

Zmianie uległy następujące dokumenty:

 • Regulamin konkursu,
 • Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu – Instrukcja wypełniania wniosku
  o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków EFS
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
  ,
 • Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu – Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski złożone w konkursie nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
 • Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa),
 • Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe).

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16, w tym Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz wzorów umów o dofinansowanie spowodowana jest zmianą Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W celu umożliwienia Wnioskodawcom złożenia wniosków o dofinansowanie w oparciu
o zaktualizowany Regulamin konkursu, termin naboru wniosków zostaje wydłużony do dnia 22 lutego 2017 r.

Zmiana Regulaminu pracy KOP ma charakter redakcyjny i porządkowy.

Aktualna dokumentacja dostępna jest w ogłoszeniu o konkursie.

pr-efs-malopolska


Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT

31.01.2017r.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 123/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.

Zmiany w powyższym dokumencie wynikają z decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WM
w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, co skutkuje zwiększeniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach danego konkursu.

Poniżej, w plikach do pobrania:

pr-efs-malopolska

 

 

 

 


03.01.2017r.

Informacja w sprawie przedłużenia terminu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu RPMP.10.02.01-IP.01-12-028/16 Poddziałanie 10.2.1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – ZIT w ramach RPO WM 2014-2020

Zgodnie z § 10 Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów oraz Regulaminem konkursu, w uzasadnionych przypadkach, termin oceny może zostać przedłużony.

Uwzględniając konieczność wzywania wnioskodawców do składania wyjaśnień w związku z wieloma wątpliwościami ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny merytorycznej wniosków, termin oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie zostaje przedłużony o 30 dni, z zastrzeżeniem pkt. 6, Podrozdział 3.2, Rozdział 3 Regulaminu konkursu (wezwanie Wnioskodawcy do złożenia uzupełnień wstrzymuje bieg terminu).

Przewidywany termin opublikowania wyników ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu to luty 2017 r.

pr-efs-malopolska


30.11.2016

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT dla typów projektów: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, pełniących funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT dla typów projektów: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się 31 grudnia 2016 r. (dzień otwarcia naboru) i będzie prowadzony do 1 lutego 2017r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursulipiec 2017 r. Termin ten może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków prowadzony będzie od 31 grudnia 2016r. do 1 lutego 2017 r. (do godz. 15:00).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z SzOOP RPO WM główną grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

– dzieci w wieku przedszkolnym (w tym z niepełnosprawnościami) oraz ich rodzice/opiekunowie,

– kadra ośrodków wychowania przedszkolnego,

– ośrodki wychowania przedszkolnego.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację następujących typów projektów

A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.

Typ B musi być łączony z typem A (nie dotyczy projektów realizujących dodatkową ofertę edukacyjną lub specjalistyczną pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami).

Tworzenie miejsc przedszkolnych będzie możliwe zarówno w istniejących, jak i w nowo powstałych ośrodkach wychowania przedszkolnego. Wsparcie dotyczyć może m.in. adaptacji/dostosowania pomieszczeń, wyposażenia/doposażenia w niezbędny sprzęt, zabawki, pomoce edukacyjne itp., a także obejmować wydatki związane z funkcjonowaniem miejsc przedszkolnych, czy organizacją zajęć dodatkowych.

Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego dotyczy przede wszystkim organizacji zajęć dodatkowych, ale może temu towarzyszyć także wydłużenie godzin pracy placówek (tak, aby były one bardziej dostępne dla pracujących rodziców/opiekunów dzieci).

Organizacja zajęć dodatkowych służy zwiększaniu szans edukacyjnych dzieci oraz wyrównywaniu zdiagnozowanych deficytów. Realizowane projekty powinny także zakładać wyrównywanie szans dzieci ze szczególnymi potrzebami (w tym dzieci z niepełnosprawnościami), tak, aby możliwy był pełniejszy ich udział w edukacji przedszkolnej.

Jako uzupełnienie działań projektowych dopuszczona jest możliwość rozwoju kompetencji i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych i społecznych nauczycieli wspieranych placówek.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych form wsparcia wskazane zostały w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Dofinansowanie projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 15% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 10 826 750,00 PLN.

Niezbędne dokumenty:

Regulamin konkursu wraz z załącznikami, w szczególności:

 • Wzór wniosku o dofinansowanie projektu – określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu;
 • Wzory umów o dofinansowanie projektu – określone w Załącznikach nr 7 i 8 do Regulaminu konkursu;
 • Środki odwoławcze – określone w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

Akty prawne i dokumenty programowe konkursu wymienione w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B, 30-552 Kraków, tel. (012) 616 0 616, fax (012) 299 09 41, e-mail: fem@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Ogłoszenie o konkursie i Regulamin konkursu zamieszczone są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (www.rpo.malopolska.pl), a także na Portalu Funduszy Europejskich (http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl): http://www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-10-1-1–wychowanie-przedszkolne—zit—rpmp-10-01-01-ip-01-12-087-16

pr-efs-malopolska


7.11.2016r.

Lista projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT (Typ projektu C – wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej).

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego 3 listopada 2016 roku Uchwałą nr 1624/16 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT (Typ projektu C – wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej).

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy zostaną przesłane w indywidualnym piśmie do Wnioskodawcy, którego projekt znajduje się na liście rankingowej.

Do pobrania:

Lista projektów wybranych do dofinansowania złożonych w ramach konkursu

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów

Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-035/16.

źródło: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-9-2-2–uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa—zit—rpmp-09-02-02-ip-01-12-035-16#wyniki-193

Uchwała NWZC SMK_nr11_III_2016 -_lista_rpmp-09-02-02-ip-01-12-03516

Załącznik do Uchwały NWZC SMK_nr11_III_2016 -_lista_rpmp-09-02-02-ip-01-12-03516

 


7.11.2016r.

Lista projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego 3 listopada 2016 roku Uchwałą nr 1625/16 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.

Do pobrania:

Lista projektów wybranych do dofinansowania złożonych w ramach konkursu

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów

Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-011/16

źródło:http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-9-2-2–uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa—zit—rpmp-09-02-02-ip-01-12-011-16#wyniki-192

UCHWAŁA NWZC SMK nr10 III 2016 – lista rpmp-09-02-02-ip-01-12-01116ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NWZC SMK nr10 III 2016 – lista rpmp-09-02-02-ip-01-12-01116

pr-efs-malopolska


24.10.2016r.

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPMP.10.02.01-IP.01-12-028/16  PODDZIAŁANIE 10.2.1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – ZIT

Typ projektu:

 1. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych
 2. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami

Zakończony  został  etap  oceny  formalnej  wniosków  o  dofinansowanie  projektów  złożonych w ramach Poddziałania 10.2.1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – ZIT  konkurs nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-028/16.

W  ramach  naboru  dokonano oceny formalnej  13  wniosków. Wszystkie 13 wniosków  spełniło  kryteria  oceny formalnej  (uzyskały  pozytywny  wynik oceny formalnej) i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 45 267 101,24 zł, co stanowi 130% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej.

Lp. Nr wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł Projektu Status wniosku po ocenie formalnej
1. RPMP.10.02.01-12-0223/16 Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków Centrum Kompetencji Zawodowych Branży Elektryczno-Elektronicznej (E) POPRAWNY
2. RPMP.10.02.01-12-0228/16 Powiat Krakowski Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Czernichowie
POPRAWNY
3. RPMP.10.02.01-12-0229/16 Powiat Krakowski Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie POPRAWNY
4. RPMP.10.02.01-12-0241/16 Powiat Wielicki Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim POPRAWNY
5. RPMP.10.02.01-12-0248/16 Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „CHEMOBUDOWA -KRAKÓW” Spółka Akcyjna Centrum Kompetencji Zawodowych CHEMOBUDOWA POPRAWNY
6. RPMP.10.02.01-12-0249/16 Gmina Miejska Kraków Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej (B)
w Gminie Miejskiej Kraków
POPRAWNY
7. RPMP.10.02.01-12-0250/16 Gmina Miejska Kraków Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M)
w Gminie Miejskiej Kraków
POPRAWNY
8. RPMP.10.02.01-12-0251/16 Gmina Miejska Kraków Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków POPRAWNY
9. RPMP.10.02.01-12-0252/16 Gmina Miejska Kraków Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków POPRAWNY
10. RPMP.10.02.01-12-0253/16 Gmina Miejska Kraków Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków POPRAWNY
11. RPMP.10.02.01-12-0254/16 Gmina Miejska Kraków Centrum Kompetencji Zawodowych w branży rolniczo-leśnej
z ochroną środowiska (R) w Gminie Miejskiej Kraków
POPRAWNY
12. RPMP.10.02.01-12-0256/16 SYNOPTICON Grzegorz Krauzowicz Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji przez osoby biorące udział  kształceniu zawodowym oraz wyposażenie pracowni w celu odzwierciedlania naturalnych warunków pracy POPRAWNY
13. RPMP.10.02.01-12-0264/16 TEB Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze zawodów związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną POPRAWNY

pr-efs-malopolska

 


22 wrzesień 2016r.

Zakończenie naboru wniosków o dofinasowanie, złożonych w ramach Poddziałania 10.2.1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – ZIT

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o zakończeniu naboru wniosków o dofinasowanie, złożonych w ramach Poddziałania 10.2.1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – ZIT  (Typ projektu: A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami) – konkurs nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-028/16.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 informują, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-028/16 wpłynęło 13 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 45 485 288,69 zł, co stanowi 131% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków:

Lp. Nr wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł Projektu
1. RPMP.10.02.01-12-0223/16 Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków Centrum Kompetencji Zawodowych Branży Informatycznej
2. RPMP.10.02.01-12-0228/16 Powiat Krakowski Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Czernichowie
3. RPMP.10.02.01-12-0229/16 Powiat Krakowski Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
4. RPMP.10.02.01-12-0241/16 Powiat Wielicki Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim
5. RPMP.10.02.01-12-0248/16 Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „CHEMOBUDOWA -KRAKÓW” Spółka Akcyjna Centrum Kompetencji Zawodowych CHEMOBUDOWA
6. RPMP.10.02.01-12-0249/16 Gmina Miejska Kraków Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej (B)
w Gminie Miejskiej Kraków
7. RPMP.10.02.01-12-0250/16 Gmina Miejska Kraków Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M)
w Gminie Miejskiej Kraków
8. RPMP.10.02.01-12-0251/16 Gmina Miejska Kraków Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków
9. RPMP.10.02.01-12-0252/16 Gmina Miejska Kraków Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków
10. RPMP.10.02.01-12-0253/16 Gmina Miejska Kraków Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków
11. RPMP.10.02.01-12-0254/16 Gmina Miejska Kraków Centrum Kompetencji Zawodowych w branży rolniczo-leśnej
z ochroną środowiska (R) w Gminie Miejskiej Kraków
12. RPMP.10.02.01-12-0256/16 SYNOPTICON Grzegorz Krauzowicz Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji przez osoby biorące udział  kształceniu zawodowym oraz wyposażenie pracowni w celu odzwierciedlania naturalnych warunków pracy
13. RPMP.10.02.01-12-0264/16 TEB Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze zawodów związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną

pr-efs-malopolska

 


12 wrzesień 2016r.

Nabór wniosków do pierwszej edycji programu „Nasze powietrze”

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o ogłoszeniu naboru wniosków do pierwszej edycji programu „Nasze powietrze”, realizowanego przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy w ramach projektu zintegrowanego „Wdrażanie Programu ochrony powietrza w województwie małopolskim – Małopolska w zdrowej atmosferze”, wspieranego z programu Unii Europejskiej.

Program przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających przy organizacjach pozarządowych, jest ukierunkowany na wspieranie społeczności i realizowany będzie na terenie dwóch województw: małopolskiego i śląskiego.

Cele programu to:
1. Podniesienie świadomości wśród członków społeczności lokalnych na terenie województwa małopolskiego i/lub śląskiego na temat zanieczyszczenia powietrza i rozwiązań służących poprawie jakości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem niskiej emisji;
2. Podniesienie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych na terenie województwa małopolskiego i/lub śląskiego w działania na rzecz poprawy jakości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem niskiej emisji;
3. Rozwój ruchów i inicjatyw społecznych działających na rzecz poprawy jakości powietrza w województwie małopolskim i/lub śląskim.

W ramach programu przyznawane będą dotacje od 3 000 do 15 000 zł. Nie jest wymagany finansowy wkład własny.

Termin składania wniosków mija 3.10.2016 o godzinie 15:00. Wnioski należy wypełnić na formularzach dostępnych na www.krakowskialarmsmogowy.pl/naszepowietrze i przesłać na adres e-mail: naszepowietrze@gmail.com


12 lipca 2016r.

Zakończenie naboru wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.2.2C USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – ZIT (Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej) – konkurs nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-035/16.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.2.2C USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – ZIT (Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej) – konkurs nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-035/16.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości poinformowało, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-035/16 wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie. Wniosek został złożony przez Gminę Miejską Kraków – miasto na prawach powiatu (nr wniosku: RPMP.09.02.02-12-0207/16).

Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonym projekcie wynosi 1 026 435,48 zł, co stanowi 10,21% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Bliższe informacje można uzyskać na stronie: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-9-2-2–uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa—zit—rpmp-09-02-02-ip-01-12-035-16#wyniki-125

pr-efs-malopolska

Zmiana Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – ZIT

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 30 czerwca 2016 r., uchwałą nr 1004/16 dokonał zmiany Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – ZIT.

Zmiany dotyczą przedłużenia naboru wniosków do dn. 19 września 2016r. oraz mają na celu doprecyzowanie zapisów dokumentacji konkursowej i uspójnienie z aktualnymi z zapisami SzOOP RPO WM.

Ponadto zmianie uległy następujące załączniki:

 • Załącznika nr 1 do Regulaminu konkursu Kryteria wyboru projektów
 • Załącznika nr 3 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania wniosku
 • Załącznika nr 7 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy o dofinansowanie Projektu
 • Załącznika nr 8 do Regulaminu konkursu – Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu rozliczanego za pomocą kwot ryczałtowych

Aktualna dokumentacja zostanie zamieszczona na stronie: www.rpo.malopolska.pl

pr-efs-malopolska


6 czerwca 2016r.

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.2.2. USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – ZIT (Typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych) – konkurs nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-011/16.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informują, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-011/16 wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 16 822 879,06 zł, co stanowi 58,19% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Lp. Nr wniosku Nazwa Wnioskodawcy
1 RPMP.09.02.02-12-0194/16 Gmina Miejska Kraków/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
2 RPMP.09.02.02-12-0200/16 Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego ( Siostry Pallotynki ) Prowincja Polska
3 RPMP.09.02.02-12-0202/16 Agnieszka Filipowska – Suchan Auditqas
4 RPMP.09.02.02-12-0204/16 Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
5 RPMP.09.02.02-12-0205/16 Serdeczna Troska Sp. z o.o.

pr-efs-malopolska


Nabór wniosków: Poddziałanie 10.2.1 – Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, pełniących funkcję Instytucji Pośredniczących RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat naboru można znaleźć na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020: nabory poddzialanie 10.2.1 – ksztalcenie zawodowe uczniow – ZIT

oraz pod numerem telefonu: 012 341 85 72 – P. Agnieszka Górecka


 

Nabór wniosków: Poddziałanie 9.2.2 RPO WM – Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej.

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, pełniących funkcje Instytucji Pośredniczących RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej.

Szczegółowe informacje na temat naboru można znaleźć na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020: nabory – poddzialanie 9.2.2 – uslugi opiekuncze oraz interwencja kryzysowa – ZIT

oraz pod numerem telefonu: 012 341 85 72 – P. Agnieszka Górecka

pr-efs-malopolska


 

Nabór wniosków Poddziałanie 9.2.2 RPO WM – Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, pełniących funkcje Instytucji Pośredniczących RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Szczegółowe informacje na temat naboru można znaleźć w serwisie internetowym»

oraz pod numerem telefonu: 012 341 85 72 – P. Agnieszka Górecka

pr-efs-malopolska


 

Informacja na temat naboru dla poddziałania 1.3.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Wspieranie efektywności energetycznej w budownictwie mieszkaniowym

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków link w II kwartale 2016 r. planowane jest ogłoszenie konkursu dla ww.

Instytucją ogłaszającą konkurs będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowe informacje w tym ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem będą dostępne na stronie internetowej.

Przydatne informacje dotyczące poddziałania 1.3.2:
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska (str. 29-43)
Kryteria wyboru projektów Załącznik nr 3 do SzOOP (Karta_OS_I_2015_10_19, str. 25)
Wykorzystanie Instrumentów Finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

pr-efs-malopolska

Harmonogram naborów RPO WM

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

 

HARMONOGRAM NABORÓW RPO WM

 

EFSII_kolor


 

 

Harmonogram naborów POIiŚ

Harmonogram planowanych naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach POIiŚ 2014 – 2020

 

HARMONOGRAM NABORÓW POIiŚ

 

FE_POIS_poziom_pl