Podstawowe informacje

Związek ZIT

Stowarzyszenie, pełniąc funkcję Związku ZIT, dysponuje wyodrębnioną pulą pieniędzy, na szereg zróżnicowanych działań. Wśród nich znajdują się duże tematy, takie jak:

 • infrastruktura rozwoju gospodarczego (19,75 mln €),
 • infrastruktura drogowa (10,06 mln €),
 • przedsięwzięcia dążące do poprawy efektywności energetycznej (21,74 mln €),
 • działania w zakresie redukcji zanieczyszczenia powietrza, w szczególności ograniczenie niskiej emisji (18,92 mln €),
 • inwestycje w zrównoważony transport w KrOF (117,30 mln €),
 • gospodarka wodno-kanalizacyjna (4,29 mln €),
 • gospodarka odpadami (5 mln €),
 • infrastruktura ochrony zdrowia (5 mln €).

Ponadto wsparciem objęte są:

 • usługi społeczne dla osób starszych i niepełnosprawnych (9,13 mln €),
 • wychowanie przedszkolne (10,23 mln €)
 • kształcenie zawodowe (15 mln €).

Całkowita wielkość finansowania realizacji Priorytetów 1-9 Strategii w formule ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wyniosi 236,06 mln €. Podstawowe informacje na temat Strategii ZIT dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego:

Prezentacja Strategii ZIT dla KrOF

 

Instytucja Pośrednicząca

Stowarzyszenie występuje w roli Instytucji Pośredniczącej, której powierzone zostały zadnia związane z realizacją instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 i która odpowiedzialna jest m.in. za zadania związane z wyborem projektów oraz monitorowanie i sprawozdawanie z realizacji ZIT w ramach RPO. Szczegółowe zadania i obowiązki Instytucji Pośredniczącej w zakresie wyboru projektów zawarte zostały w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.