Źródła finansowania

RPO

Zgodnie z przewidzianymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zasadami wyboru projektów w formule ZIT przewidziano tryby: pozakonkursowy i konkursowy.

 

Tryb pozakonkursowy

Tryb może zostać zastosowany do wyboru projektów, których wnioskodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu, mogą być jedynie podmioty jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. W trybie pozakonkursowym mogą być wybierane wyłącznie projekty o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru objętego realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) lub projekty dotyczące realizacji zadań publicznych. Dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przewidziano tryb pozakonkursowy w przypadku wyboru projektów realizujących cele osi priorytetowych RPO WM:  

 

3. Przedsiębiorcza Małopolska dla Poddziałania 3.1.1 – STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ – ZIT. W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu tworzeniem nowych i rozbudowy istniejących stref aktywności gospodarczej o przeznaczeniu przemysłowym / usługowym (SAG), poprzez kompleksowe uzbrojenie lub dozbrojenie terenów inwestycyjnych –także działających w formule parków przemysłowych, w tym m.in. tworzenia na ich terenie wewnętrznych układów komunikacyjnych oraz wyposażenia w niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturę.  

 

4. Regionalna Polityka Energetyczna

 • dla Poddziałania 4.3.1 – KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – ZIT. W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.
 • dla Poddziałania 4.4.1 – OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI – ZIT. Interwencja w działaniu będzie skierowana na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Wsparcie będzie udzielone na inwestycje w źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe oraz na przyłączenia do sieci ciepłowniczej.
 • dla Poddziałania 4.5.1 – NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI – ZIT. Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia ukierunkowane na wzmacnianie systemów transportu miejskiego, w tym transportu zbiorowego na obszarze objętym strategią ZIT (węzły przesiadkowe, parkingi typu park&ride, ścieżki rowerowe).

 

5. Ochrona Środowiska

 • dla poddziałania 5.2.1 – GOSPODARKA ODPADAMI – ZIT. W pierwszej kolejności interwencja będzie wspierała powstawanie gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jako jednego z elementów systemu gospodarki odpadami. Dodatkowo wsparcie otrzymają projekty dotyczące unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, jednak wyłącznie w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu
 • dla poddziałania 5.3.1 – GOSPODARKA WODNO – KANALIZACYJNA – ZIT. W ramach poddziałania planowane jest wspieranie budowy/rozbudowy/przebudowy infrastruktury komunalnej zapewniającej odprowadzanie i efektywne oczyszczanie ścieków.

 

7. Infrastruktura Transportowa dla Poddziałania

7.1.2 – DROGI SUBREGIONALNE – ZIT. W ramach poddziałania realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury dróg o znaczeniu subregionalnym, tj. dróg zaliczanych do klasy powiatowych lub gminnych, które posiadają lub w wyniku realizacji projektu będą posiadać kategorię Z (drogi zbiorcze).   12. Infrastruktura Społeczna dla Poddziałania

 

12.1.4 – INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU SUBREGIONALNYM – ZIT. Wspierane będą projekty polegające na przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, działań inwestycyjnych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz – jako element projektu – rozwiązaniach w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt).

 

Tryb konkursowy

Tryb, w którym wniosek o dofinansowanie projektu jest składany w ramach konkursu organizowanego i przeprowadzanego przez instytucję organizującą konkurs (IOK). Konkurs jest postępowaniem służącym wybraniu do dofinansowania projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów. W ramach ZIT w RPO WM przewidziano tryb konkursowy dla projektów realizujących cele osi priorytetowych:  

 

9. Region spójny społecznie dla Poddziałania

9.2.2 – USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – ZIT. W ramach Poddziałania przewiduje się realizację inicjatyw zwiększających dostępność oraz jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów, a także działań mających na celu zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych kryzysem.  

 

10. Wiedza i Kompetencje

 • dla Poddziałania 10.1.1 – WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – ZIT. Wsparcie dotyczyć może m.in. modernizacji/ dostosowania pomieszczeń, wyposażenia/doposażenia w niezbędny sprzęt, zabawki, pomoce edukacyjnie itp., wydatków związanych z funkcjonowaniem miejsc przedszkolnych czy organizacji zajęć dodatkowych.
 • dla Poddziałania 10.2.1 – KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – ZIT. Wsparcie rozwijania oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w szczególności poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, staże dla uczniów, elementy doradztwa edukacyjno-zawodowego, wzmocnienie współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2014 – 2020


SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH RPO WM na lata 2014 – 2020


PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM W RAMACH RPO WM na lata 2014 – 2020


STRATEGIA KOMUNIKACJI RPO WM na lata 2014-2020


REGULAMIN PRZYGOTOWANIA I OCENY PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W TRYBIE POZAKONKURSOWYM


POIiŚ

Cele Strategii ZIT, poza środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, będą wspierane także w ramach priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym szczególnie Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. W ramach tej osi przewidziano możliwość dofinansowania z:

 • priorytetu inwestycyjnego 4.iii w zakresie modernizacji energetycznej w sektorze mieszkaniowym (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) – 16 327 618 € (instrument finansowy – dotacja zwrotna);
 • priorytetu inwestycyjnego 4.v w zakresie rozbudowy sieci ciepłowniczej – 14 292 474 euro oraz dodatkowo 80 000 000 € ze względu na obecność obszarów z występowaniem ponadnormatywnego stężenia PM10. Ponadto ze środków osi 4.v finansowane będą inwestycje w zakresie transportu miejskiego z alokacją 106 349 006 €.
 • priorytetu inwestycyjnego 4.vi w zakresie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej – 12 754 903 €.

 

W ramach środków dostępnych w POIiŚ w obrębie KrOF planuje się wykonanie następujących przedsięwzięć:

 • Budowa nowych odcinków długości ok. 40 km sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczym w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w Gminie Skawina.
  Kwota dofinansowania: 158,72 mln PLN
 • Zakup (32 + 12 sztuk ) niskopodłogowego taboru tramwajowego w celu usprawnienia i poprawy jakości miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie.
  Kwota dofinansowania: I etap 124,86mln PLN, II etap 49,56 mln PLN
 • Budowa odcinka ok. 1,8 km podwójnego toru linii tramwajowej na odcinku Krowodrza Górka – Azory.
  Kwota dofinansowania: 28,29 mln PLN
 • Budowa odcinka ok. 1,7 km podwójnego toru linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej.
  Kwota dofinansowania: 97,56 mln PLN
 • Modernizacja odcinków łącznej długości ok. 7,74 km torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  Kwota dofinansowania: 72,62 mln PLN
 • Budowa odcinka długości ok. 4.2 km podwójnego toru linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa ) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej). Kwota dofinansowania: 126,78 mln PLN.
 • Budowa sieci cieplnych długości 29,2 km, umożliwiających wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.
  Kwota dofinansowania: 71,989 mln PLN.
 • Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa). Długość zmodernizowanej sieci 43,74 km.
  Kwota dofinansowania: 81,651 mln PLN.
 • Przebudowa istniejącego systemu ciepłowniczego celem zmniejszenia strat na przesyle. Odcinek długości 26,59 km.
  Kwota dofinansowania: 158,715 mln PLN.

 

Ogółem zakłada się, że wielkość finansowania realizacji Priorytetów Strategii w formule ZIT w ramach POIŚ wyniesie 229 721 001 €.

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020


SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMY OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020


STRATEGIA KOMUNIKACJI POIiŚ NA LATA 2014-2020


WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH POIiŚ NA LATA 2014-2020