Zasady dostępności

Zasady dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej MetropoliaKrakowska.pl

Redakcja strony internetowej MetropoliaKrakowska.pl zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://metropoliakrakowska.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: ?
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: ?

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • transmisje audiowizualne;
 • cześć elementów nietekstowych nie posiada alternatywnej treści w formie tekstu;
 • elementy multimedialne nie mają zapewnionej audiodeskrypcji lub innej alternatywy;
 • zamieszczone w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
 • zamieszczone załączniki w formie skanów;
 • strona zawiera błędy w strukturze nagłówków, nie zastosowano rekomendowanych landmarków oraz znaczników label dla pól nietekstowych, np. input, buton;
 • niektóre elementy strony nie spełniają wymogów dotyczących kontrastu;
 • występują błędy podczas zmiany rozmiaru tekstu (niektóre treści stają się niewidoczne po zwiększeniu);

Wyłączenia

 • zamieszczone na stronie pliki PDF mogą być niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami;
 • zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób Głuchych;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-07-19
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-07-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Wrona
 • E-mail: Sylwia.Wrona@metropoliakrakowska.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: (22) 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Stowarzyszenia Metropolia Krakowska przy ulicy Reymonta 20 w Krakowie spełnia minimalne wymagania zgodne z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.