Metropolia Krakowska

Deklaracja dostępności biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Krakowska pełniące funkcje administratora i redaktora strony internetowej www.metropoliakrakowska.pl zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.metropoliakrakowska.pl. 

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-10-31
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak podpisów alternatywnych do niektórych elementów nietekstowych
 • Pominięty poziom nagłówka

Wyłączenia

 • Strona może nie być w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami z powodu wyżej wymienionych wyłączeń,
 • Zamieszczone na stronie pliki PDF mogą być niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-07-19
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-10-15
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Wrona
E-mail: Sylwia.Wrona@metropoliakrakowska.pl
Telefon: +48 12 34 18 539

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres: al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon: (22) 55 17 700
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Stowarzyszenia Metropolia Krakowska przy ulicy Reymonta 20 w Krakowie spełnia minimalne wymagania zgodne z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.