Metropolia Krakowska


KMA4Business to projekt realizowany w formie szeroko zakrojonej bezpośredniej promocji oraz kampanii wizerunkowej.
Ma on prezentować w kraju i na arenie międzynarodowej potencjał gospodarczy Małopolski, w tym obszaru szczególnie istotnego dla rozwoju gospodarczego całego regionu - Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizowany jest w partnerstwie czterech podmiotów, które w ramach swoich statutowych celów prowadzą działania na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości.

Cele:

Cele w projekcie

  • stworzenie marki gospodarczej Metropolii Krakowskiej

  • promocja potencjału inwestycyjnego regionu

  • promocja potencjału inwestycyjnego regionu

Działania w projekcie

W ramach projektu KMA4Buinsess realizowane będą działania z zakresu szeroko rozumianej promocji gospodarczej zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Zaplanowano działania bezpośrednie – spotkania biznesowe w ramach misji gospodarczych małopolskich przedsiębiorców do krajów europejskich (Niemcy) i poza Europę (Białoruś, Ukraina, USA, ZEA), udział w targach branżowych związanych z Inteligentnymi Specjalizacjami Małopolski (Niemcy, Hiszpania, USA, ZEA), udział w targach inwestycyjnych w Europie (Francja, Niemcy), na rynku azjatyckim (np. Chiny) i na rynku bliskowschodnim (np. ZEA), prezentację potencjału KrOF i Małopolski w globalnych centrach biznesowych.

Ponadto, w ramach kampanii wizerunkowej zaplanowano działania o charakterze informacyjno-promocyjnym z wykorzystaniem innowacyjnych kanałów komunikacji – badania marketingowe, stworzenie marki KrOF i platformy komunikacyjnej projektu, organizacja konferencji KMA4Buisness w Krakowie, wykonanie materiałów promocyjnych projektu (w tym wizualizacji terenów inwestycyjnych), opracowanie raportu zawierającego dane nt. regionu i jego aktualizacja oraz ciągłą kampanię promocyjno-informacyjną dotyczącą oferty gospodarczej KrOF i całego regionu. Innowacją projektu jest skoncentrowana promocja potencjału gospodarczego Małopolski (w tym KrOF) w formie sesji seminaryjno-prezentacyjnych w głównych centrach opiniotwórczych dla inwestorów globalnych.

W ramach projektu przewidziano również przeprowadzenie badania efektywności realizowanych zadań. Badanie zostanie przeprowadzone w drugim roku realizacji projektu (mid-term). Przewiduje się badania jakościowe (wywiady indywidualne, wywiady grupowe (FGI), studia przypadków, panele eksperckie) oraz ilościowe (badania z kwestionariuszem ankiety, badania opinii, wskazujące na wielkość odbioru rezultatów projektu, zasięg oddziaływania, itp.).

Budżet Projektu

Wartość projektu:
5 587 780,00 zł

Wkład funduszy europejskich:
4 479 613,00 zł

Okres realizacji projektu:
luty 2019 - marzec 2023

Źródło finansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.

Dokumenty