Metropolia Krakowska

Wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2021-2027

  • 05.12.2022 09:43
  • Aktualizacja: 10:21 05.12.2022

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska zakończyło konsultacje projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Konsultacje prowadzone były na podstawie art. 34 pkt. 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Konsultacje prowadzone były w dniach od 19 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r.  

Podczas przeprowadzonych konsultacji wpłynęło w sumie 21 uwag – wszystkie uwagi złożone zostały w formie pisemnej.

Poniżej zamieszczono:

  1. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  2. Załącznik do sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: Zbiorcze zestawienie wszystkich uwag do Strategii, wraz ze sposobem rozstrzygnięcia.

Pliki do pobrania

Kategorie:

  • Inteligentne zarządzanie
  • Współpraca
  • Nasze gminy