Metropolia Krakowska

Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR jako źródło wiedzy o rozwoju miast

  • 29.01.2024 13:34
  • Aktualizacja: 20:59 01.02.2024

Zarządzanie miastem nie jest zadaniem łatwym, zwłaszcza jeśli jego celem ma być nie tylko administrowanie, ale również kształtowanie przestrzeni, tworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom oraz innym jej użytkownikom. Śmiała wizja i dalekosiężne cele z pewnością są potrzebne, jednak ich realizacja wymaga nie tylko solidnej wiedzy. Konieczna jest również informacja zwrotna o tym, jakie zmiany dokonują się w naszych miastach oraz jak implementacja określonych polityk wpływa na ich kształt i rozwój. W odpowiedzi na to wyzwanie, w ramach działalności Instytutu Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) powołano Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR – platformę będącą miejscem spotkań i wymiany wiedzy oraz doświadczeń dla wszystkich osób, którym bliski jest los polskich miast. W ramach niej wiedza na temat miast jest integrowana oraz systematycznie wytwarzana za sprawą prowadzonych w IRMiR badań naukowych. 

Głównym celem działalności Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR (OPMR IRMiR) jest wsparcie samorządów oraz władz regionalnych i krajowych w procesie zarządzania miastami i ich obszarami funkcjonalnymi oraz optymalizowania polityki miejskiej na szczeblu krajowym i regionalnym poprzez dostarczanie wysokiej jakości wiedzy dotyczącej szerokiego spektrum zjawisk i tendencji w zakresie rozwoju miast i obszarów miejskich w Polsce.

Systematyczne wytwarzanie wysokiej jakości wiedzy na temat rozwoju polskich miast w ramach prowadzonych w OPMR badań naukowych, nie tylko pozwala instytucjom samorządowym i centralnym na podejmowanie decyzji i tworzenie polityk w oparciu o solidne podstawy merytoryczne (evidence based policy), ale jest również źródłem informacji zwrotnych o efektach podejmowanych działań i rozwiązań w ramach bieżącej polityki miejskiej, tym samym pozwoli na ocenę stopnia realizacji celów Krajowej Polityki Miejskiej. Opracowywane raporty, które gromadzą wiedzę w różnych aspektach działania, regularnie publikowane są na stronie Obserwatorium (wykaz raportów zamieszczamy poniżej). 

OPMR IRMiR pełni również funkcję systemu integrującego i syntetyzującego istniejącą wiedzę o miastach dzięki:

  1. gromadzeniu jej z różnego rodzaju rozproszonych źródeł,
  2. poprzez łączenie różnych wątków tematycznych polityki miejskiej,
  3. integrację środowisk związanych z wdrażaniem polityki miejskiej oraz zajmujących się badaniem miast (urban studies).

ZAKRES DZIAŁAŃ 

Zakres działań realizowanych przez zespół OPMR IRMiR obejmuje trzy grupy aktywności:

  1. Prowadzenie badań naukowych i monitoring rozwoju polskich miast.
  2. Działalność integrująca i upowszechniająca wiedzę o miastach
  3. Usługi eksperckie i realizacja innych projektów naukowych.

Wszystkie działania w ramach wymienionych grup aktywności służą realizacji przyjętego celu jakim jest wsparcie samorządów oraz władz regionalnych i krajowych w procesie zarządzania miastami i ich obszarami funkcjonalnymi oraz optymalizowania polityki miejskiej na szczeblu krajowym i regionalnym.

Raporty o stanie polskich miast

💡 Guide to good Urban Lab ideas

📈 Wyzwania, trendy i procesy rozwoju gospodarczego. Identyfikacja biegunów wzrostu i ośrodków równoważenia rozwoju w Polsce

🚪 MIESZKALNICTWO I POLITYKI SPOŁECZNE – PODSUMOWANIE CYKLU BADAWCZEGO OBSERWATORIUM POLITYKI MIEJSKIEJ IRMiR

🚋 TRANSPORT I MOBILNOŚĆ MIEJSKA – PODSUMOWANIE CYKLU BADAWCZEGO OBSERWATORIUM POLITYKI MIEJSKIEJ IRMiR

🤝 Sformalizowane formy współpracy międzysamorządowej w miejskich obszarach funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich w latach 2016–2021

🛴 Zrównoważona mobilność w polityce transportowej miasta

🏬 Działalność i znaczenie spółdzielni mieszkaniowych w Polsce

👥 Miejska polityka społeczna – niespełniona obietnica Centrum Usług Społeczny

🏛️ Zieleń w centrach polskich miast. Stan, funkcje i wyzwania

🏗️ Miasta jako gospodarze zasobów mieszkaniowych

🏛️ Rynki, place i deptaki – jakość inwestycji w przestrzeni publicznej po 2015 roku 

🗃️ Analiza strategii rozwoju lokalnego w miastach. Charakterystyka dokumentów i sposób ich wykorzystania

Kategorie:

  • Inteligentne zarządzanie