Metropolia Krakowska

Plan działań: gospodarowanie przestrzenią na poziomie metropolitalnym

 • 28.12.2022 11:36
 • Aktualizacja: 11:37 28.12.2022

W dniu 13 grudnia uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska przyjęty został Plan Działania dot. współpracy w zakresie gospodarowania przestrzenią w Metropolii Krakowskiej. To realne rozpoczęcie działań w zakresie zagospodarowania przestrzeni na poziomie metropolitalnym!  

Plan powstał zgodnie z ideą miękkiego planowania przestrzennego i opiera się na trzech głównych obszarach roboczych: 

ROZMAWIAJMY 

Wspólnie stwórzmy zasady dialogu przestrzennego, jakimi kierować będziemy się przy podejmowaniu ważnych dla Metropolii decyzji. 

DZIAŁAJMY 

Realizujmy zadania zawarte w Planie Działania, zgodnie ze wspólnie  określonymi zasadami. 

PLANUJMY 

Planując zagospodarowanie przestrzenne w gminach MK opierajmy się na wspólnie wypracowanych standardach i zasadach. Zdajemy sobie sprawę, iż daleko idące zmiany w przestrzeni niosą za sobą długi czas ich realizacji. Dlatego naszym założeniem jest planowanie ambitnych, ale zarazem realnych do wykonania działań. 

 

Kształtowanie sprawnego systemu zagospodarowania przestrzennego, Metropolia Krakowska rozpoczęła już w 2019 roku, przeprowadzając wówczas analizy związane z zasobami planistycznymi.  

Zrealizowanym w latach 2019-2021 przez gminy Metropolii Krakowskiej osiągnięciem było opracowanie modelu struktury-funkcjonalno-przestrzennej, który w swojej części opisowej zawiera rekomendacje w zakresie kształtowania polityki przestrzennej na poziomie metropolitalnym, stanowiące odniesienie do stworzenia Planu Działania.  

Plan Działania to także 7 konkretnych, realnych do realizacji zadań w zakresie kształtowania sprawnego systemu gospodarowania przestrzenią. Potrzeba realizacji wskazanych w dokumencie zadań, wynika przede wszystkim z celu 2.1.1 Strategii Metropolia Krakowska 2030: "Współpraca w zakresie planowania przestrzennego, zgodnego z zapisami modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Metropolii Krakowskiej oraz jego integracji z planowaniem społeczno-gospodarczym i transportowym”.  

Zadania do realizacji do 2025 roku to: 

 1. Stworzenie zasad dialogu przestrzennego. Działanie polega na wypracowaniu rekomendacji i dobrych praktyk dotyczących wzajemnej komunikacji gmin Metropolii w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Stanowić będą one rozwinięcie i doprecyzowanie określonych ustawowo procedur opiniowania dokumentów planistycznych. Pozwoli to każdej z gmin na uzyskanie szerszej i szybciej dostępnej wiedzy o procesach planistycznych przebiegających w jej bezpośrednim sąsiedztwie, a także wspólnym podejmowaniu decyzji dot. zagospodarowania terenów (szczególnie w obszarach granicznych gmin) już na wstępnym etapie procedury planistycznej. 

 1. Powołanie Metropolitalnej Komisji Gospodarki Przestrzennej. Działanie polega na stworzeniu eksperckiego ciała doradczego – Metropolitalnej Komisji  Gospodarki Przestrzennej (dalej: Komisja) - wspomagającego integrację polityki przestrzennej w Metropolii poprzez opiniowanie projektów gminnych i aktów planowania przestrzennego oraz inne działania koordynacyjne. 

 1. Rozpoczęcie działalności Metropolitalnej Akademii Planowania Przestrzennego (MAPP). Działanie polega na stworzeniu stałych form wymiany wiedzy i doświadczeń  
  w zakresie gospodarki przestrzennej Metropolii Krakowskiej. Metropolitalna Akademia Planowania opierać się będzie przede wszystkim na spotkaniach bezpośrednich osób zaangażowanych w gospodarkę przestrzenną w jednostkach tworzących Metropolię, z udziałem ekspertów zewnętrznych.  

 1. Utworzenie Zasobnika Wiedzy o Przestrzeni. Zasobnik Wiedzy o Przestrzeni stanowić będzie łatwo dostępne repozytorium dokumentów, analiz i opracowań planistycznych, istotnych z punktu widzenia Metropolii i gmin. 

 1. Identyfikacja konfliktów przestrzennych. Celem tego działania jest stworzenie opracowania analitycznego, w którym zidentyfikowane zostaną istniejące i potencjalne konflikty i niespójności w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego na granicach gmin Metropolii. 

 1. Analiza chłonności terenów inwestycyjnych i stopnia ich przygotowania pod zabudowę. Celem tego działania jest sporządzenie aktualnego bilansu terenów (powierzchnia  
  i chłonność demograficzna) przeznaczonych pod zabudowę we wszystkich gminach Metropolii, według kategorii statusu planistycznego (obszary zwartej struktury lub uzupełnienia zabudowy; obszary objęte MPZP, obszary poza MPZP) i przy uwzględnieniu ich stopnia przygotowania pod zabudowę, w sposób możliwie ujednolicony metodycznie w skali całej Metropolii. 

 1. Spójność błękitno-zielonej infrastruktury w polityce przestrzennej wobec istniejących i planowanych funkcji terenów. Działanie polega na stworzeniu opracowania analitycznego, w którym zweryfikowana zostanie ciągłość i spójność przyrodnicza korytarzy ekologicznych oraz głównych kanałów przepływu powietrza pod kątem aktualnego zagospodarowania oraz planowanych nowych funkcji terenów. 

Plan powstał we współpracy z Komisją ds. Środowiska i Przestrzeni, członkami Forum Gospodarki Przestrzennej oraz z ekspertem dr hab. Łukaszem Mikułą - polskim geografem, urbanistą, doktorem habilitowany w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, radnym Miasta Poznania. 

Kategorie:

 • Środowisko i przestrzeń