Metropolia Krakowska

Konsultacje społeczne: projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

  • 15.11.2022 15:36
  • Aktualizacja: 16:36 11.04.2024

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, na podstawie art. 34 pkt. 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prowadzi konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi, wnioski i opinie do projektu Strategii może złożyć każdy, w terminie do 18 listopada 2022 r. w formie pisemnej:

  1. z wykorzystaniem elektronicznego formularza zgłaszania uwag, lub
  1. poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej na adres skrytki Stowarzyszenia Metropolia Krakowska :/SMK2021/SkrytkaESP, lub
  2. poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl, lub
  3. drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

Prosimy o przekazywanie uwag, wniosków i opinii do projektu Strategii oraz/lub Prognozy z wykorzystaniem załączonego formularza. Uwagi, wnioski i opinie przekazane w toku konsultacji powinny wskazywać konkretne propozycje zmian/uzupełnień oraz zwięzłe ich uzasadnienie.

Nieprzekazanie opinii, uwag, wniosków w terminie oznacza rezygnację z ich przedstawienia.

Dodatkowe pytania lub wątpliwości w zakresie prowadzonych konsultacji prosimy kierować na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl lub telefonicznie do:

Pani Marii Piątkowskiej: tel. 12 34 18 572 lub

Pani Angeliki Wielgus: tel. 12 63 07 626.

Pliki do pobrania

Kategorie:

  • Inteligentne zarządzanie
  • Konsultacje społeczne