Metropolia Krakowska

Konsultacje społeczne projektu „Programu strategicznego Srebrna Małopolska 2030”

  • 08.03.2023 11:53
  • Aktualizacja: 16:37 11.04.2024

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu „Programu strategicznego Srebrna Małopolska 2030”. Mieszkańcy Województwa Małopolskiego, organizacje pozarządowe oraz wszystkie zainteresowane podmioty mają możliwość przesyłania swoich uwag oraz propozycji zmian do Programu w terminie do 11 kwietnia 2023 r.

Program strategiczny Srebrna Małopolska 2030 ma na celu zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców,  zaspokojenie zróżnicowanych i indywidualnych potrzeb osób starszych, a także kreowanie warunków ich pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Działania ujęte w projekcie Programu skoncentrowane są w ramach 4 obszarów priorytetowych, wśród których znajduje się:
1.    Zdrowie i opieka,
2.    Aktywność społeczna,
3.    Aktywność zawodowa,
4.    Przestrzeń i mieszkalnictwo.

Wdrożenie zadań ujętych w Programie umożliwi wszechstronny rozwój małopolskich seniorów, dostęp do usług i zajęć edukacyjno-rekreacyjnych, ale również rozwój mieszkalnictwa senioralnego oraz poprawę sytuacji osób starszych na rynku pracy. Program stanowić będzie jeden z kluczowych dokumentów strategicznych Województwa Małopolskiego w zakresie polityki senioralnej i obejmować będzie różne obszary funkcjonowania seniorów.

Mieszkańcy Województwa Małopolskiego, organizacje pozarządowe oraz wszystkie zainteresowane podmioty mają możliwość przesyłania swoich uwag oraz propozycji zmian do Programu w terminie do 11 kwietnia 2023 roku:

  1. elektronicznie na adres: srebrna.gospodarka@umwm.malopolska.pl z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag;
  2. pisemnie na adres: Departament Rozwoju Regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (decyduje data stempla pocztowego),
  3. ustnie do protokołu w Departamencie Rozwoju Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, pok. 112 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych, 9 marca 2023 r. w godzinach 9.00 – 14.00 w Krakowie przeprowadzone zostanie również spotkanie. 

Szczegółowe informacje co do miejsca i agendy spotkania zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.senioralna.malopolska.pl.
Szczegóły dotyczące konsultacji społecznych Programu strategicznego Srebrna Małopolska 2030, treść Programu oraz wzór formularza znajdą Państwo na stronie: www.bip.malopolska.pl/umwm.


 

Kategorie:

  • Usługi społeczne
  • Konsultacje społeczne