Metropolia Krakowska

Edukacja osób dorosłych – włącz się do dyskusji

  • 31.08.2023 10:41
  • Aktualizacja: 10:44 31.08.2023

Problematyka uczenia się przez całe życie stanowi istotne wyzwanie ujęte w Planie podnoszenia jakości kształcenia i zarządzania oświatą Metropolii Krakowskiej. W ten kontekst świetnie wpisuje się  konferencja „Edukacja osób dorosłych w obliczu współczesnych wyzwań”, organizowana w Krakowie w dniach 14-15 września 2023 roku przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa.

Konferencja „Edukacja osób dorosłych w obliczu współczesnych wyzwań” będzie przestrzenią do dyskusji nt. strategii i modeli uczenia się osób dorosłych w różnych formach i kontekstach jako ważnego elementu kształtowania lokalnej polityki społecznej. Punktem wyjścia do wspólnej debaty będzie prezentacja Modelu „Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji” (Model LOWE) – innowacyjnej inicjatywy edukacyjnej na rzecz promowania koncepcji uczenia się przez całe życie wśród osób dorosłych, która z sukcesem jest wdrażana od 2017 roku, przede wszystkim w małych gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, na obszarach popegeerowskich, poprzemysłowych i oddalonych od dużych centrów, gdzie dostęp do edukacji poza- i nieformalnej jest ograniczony. Model LOWE wypracowany został w trakcie dwóch edycji projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ze środków Unii Europejskiej w latach 2017-2022 przy współpracy z wybranymi w drodze konkursu operatorami, w efekcie którego powstało przy różnego rodzaju szkołach 150 LOWE. Fundacja MIS była operatorem w obu edycjach konkursu i utworzyła oraz nadal wspiera 35 ośrodków LOWE w całym kraju.

Fundacja MIS pragnie podzielić się swoim doświadczeniem i wspomóc zarówno władze regionalne i lokalne, jak i wszystkich zainteresowanych tematyką edukacji Lifelong Learning osób dorosłych w przygotowaniu się do tworzenia nowych i rozwoju istniejących LOWE. Dlatego też głównym celem Konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie aktywizowania dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie oraz debata na temat podejmowania inicjatyw prowadzących do rozwijania długoterminowej, trwałej i systemowej współpracy (sieciowania) instytucji i organizacji działających w tym obszarze.

Do udziału w Konferencji zaproszeni są przedstawicieli władz centralnych, regionalnych, lokalnych, edukacyjnych oraz podmiotów analizujących zjawiska społeczno - gospodarcze i odpowiedzialnych za realizację polityk publicznych służących jakości życia w gminach, powiatach i regionach, a także organizacje i instytucje działające na rzecz edukacji osób dorosłych.

Konferencja ma zapoczątkować wydarzenia cykliczne w postaci konferencji tematycznych.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. 
Rejestracja do udziału w wydarzeniu trwa do 11 września 2023 r. za pomocą FORMULARZA ZGLOSZENIOWEGO. Liczba miejsc jest ograniczona.

Konferencja jest kontynuacją Forów Wymiany Doświadczeń, jakie Fundacja realizowała w ramach projektu “Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE) na rzecz aktywizacji osób dorosłych” w latach 2020-2022. Po zakończeniu projektu, w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowisk społeczności lokalnych, podjęto decyzję o kontynuacji debat nt. edukacji poza- i nieformalnej w Polsce.  Debata skupia się w szczególności na metodach aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych, metodologii zajęć edukacyjnych atrakcyjnych i efektywnych z punktu widzenia osób dorosłych,  a także znaczeniu edukacji dorosłych w rozwoju społeczno-gospodarczym wspólnot lokalnych i regionalnych oraz na ulokowaniu jej w systemie formalno-administracyjnym. Ważnym obszarem jest również rola partnerów (lokalnych i ponadlokalnych) oraz dostępność i warunki organizowania edukacji dorosłych w strukturach i z wykorzystaniem potencjału szkół we współpracy z  innymi interesariuszami.

Doświadczenie LOWE (ale nie tylko) pokazuje, że jest o czym rozmawiać. Globalizacja, postęp technologiczny i wszechobecne nowoczesne technologie, zmiany demograficzne i klimatyczne, migracje ludności - to wyzwania, przed którymi stoi współczesny świat. Dodatkowo zaś cechą współczesności jest niespotykana dotychczas dynamika zachodzących zmian. To z kolei warunkuje potrzebę coraz to nowych umiejętności i kompetencji. Skuteczne rozwijanie i zarządzanie ludzkimi umiejętnościami i kompetencjami ma natomiast kluczowe znaczenie dla dobrobytu społecznego i gospodarczego każdej społeczności (lokalnej i regionalnej). Tym bardziej jest to odpowiedni czas, gdyż stoimy u progu uruchomienia nowej perspektywy finansowania UE, w której LOWE wpisane są w każdy z 16 programów regionalnych zarządzanych z poziomu Urzędów Marszałkowskich. Oznacza to, że Model LOWE w dotychczasowej swej wersji sprawdził się i jest gwarantem skuteczności, efektywności i adekwatności podejścia do potrzeb i ich zaspokajania (jak pokazuje nasze doświadczenie - nie tylko edukacyjnych).

Pliki do pobrania

Kategorie:

  • Edukacja