Metropolia Krakowska

„Mózg Metropolii”, czyli jak podejmować przemyślane decyzje

  • 15.11.2022 16:00
  • Aktualizacja: 11:50 18.11.2022

W toku prac nad SMK 2030 zdiagnozowano niezwykle istotne wyzwanie, jakim jest zbieranie, analiza i przetwarzanie danych kluczowych dla zarządzania i planowania rozwoju. Obecnie na poziomie ponadlokalnym brakuje zintegrowanego narzędzia, które umożliwiałoby prowadzenie takich działań. Dlatego też rozpoczęto prace koncepcyjne nad „mózgiem Metropolii”, czyli Obserwatorium rozwoju Metropolii Krakowskiej.

Aktualnie na poziomie ponadlokalnym nie funkcjonuje metropolitalny ośrodek analityczny, ani nie są prowadzone cykliczne badania jakościowe. Dlatego też dużym wyzwaniem jest stworzenie wielowymiarowego narzędzia informatycznego, które pozwoli na gromadzenie oraz przetwarzanie danych w taki sposób, aby mogły one być podstawą do podejmowania racjonalnych decyzji.

Integracja danych z zasobów gminnych

Najlepsze źródło danych w większości stanowią zasoby i rejestry gminne. Jednak w dużej mierze nie są one ze sobą zintegrowane lub w pełni wykorzystywane. W celu efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów danych, konieczne będzie podjęcie szeregu działań.

Zadania niezbędne do realizacji w celu efektywnego zarządzania danymi

  • integracja i aktualizacja zbiorów danych;
  • atrakcyjna i czytelna prezentacja i udostępnianie danych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań i technologii, umożliwiające ponowne użycie;
  • cykliczne sporządzanie analiz zróżnicowania wewnątrzgminnego zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i innych.

Utworzenie Obserwatorium rozwoju Metropolii Krakowskiej stanowi jeden z flagowych projektów określonych w Strategii Metropolia Krakowska 2030.

Gromadzenie danych jako wyzwanie

Jak podkreśla Paweł Schmidt, dyrektor Centrum Obsługi Informatycznej UMK, zarządzanie danymi w mieście oraz w obszarze metropolitalnym napotyka na przeszkody mogące istotnie ograniczać możliwość wykorzystania posiadanych danych do implementacji rozwiązań smart city. – Do najważniejszych należą jakość, integralność oraz dostęp, w tym formalna podstawa przetwarzania danych. Brak integralności danych powoduje, że przetwarzanie danych z powiązanych źródeł jest utrudnione, natomiast brak referencyjności zbiorów i standaryzacji danych ogranicza możliwość wykorzystania standardowych narzędzi przetwarzania ustrukturyzowanych danych w postaci hurtowni – wyjaśnia Paweł Schmidt. – Jednym z rozwiązań jest implementacja technologii pozwalających na maszynowe przetwarzanie danych, tj. Data Lake czy Data LakeHouseZ punktu widzenia wdrażania rozwiązań smart city jest to jedno z podstawowych narzędzi pozwalających na zarzadzanie nieustrukturyzowanymi i niezidentyfikowanymi obecnie strumieniami danych w celu ich wykorzystania dla implementacji „inteligentnych rozwiązań” – dodaje.

– Obserwatorium to system „Big Data” będący „magazynem”, do którego trafią dane z różnych źródeł (m.in. systemów informatycznych gmin, GUS) w nieprzetworzonej formie i z którego, za pomocą dedykowanych narzędzi, dane te będą pobierane do przetworzenia w celu prowadzenia wielowymiarowych analiz, w tym również z wykorzystaniem mechanizmów sztucznej inteligencji. Wyniki analiz będą wspierały wdrażanie polityk społecznych, biznesowych i ekologicznych przez decydentów metropolii – wyjaśnia Sławomir Zygadło, przedstawiciel firmy ThinkIt wykonującej na zlecenie SMK koncepcję Obserwatorium.

Obserwatorium ma stanowić źródło danych niezbędnych do monitorowania stanu wdrażania SMK 2030, a także pozwolić na monitorowanie rozwoju Metropolii Krakowskiej oraz stopnia realizacji projektów wynikających ze strategii rozwoju ponadlokalnego.

Docelowo zintegrowane narzędzie powinno umożliwiać prezentację danych przestrzennych, map, wykresów, tabel, zestawień czy infografik.

Cele integracji danych dotyczących rozwoju Metropolii Krakowskiej:

  • gromadzenie, agregowanie, analiza i przetwarzanie danych, w tym przestrzennych (z wykorzystaniem narzędzi GIS);
  • wizualizacja danych i ich powszechne udostępnianie (poprzez portal internetowy) oraz udostępnienie ich podmiotom publicznym i prywatnym w różnych, przyjaznych dla użytkownika formatach;
  • publikacja opracowań analitycznych i diagnostycznych;
  • prezentowanie efektów i wpływu terytorialnego projektów realizowanych przez SMK i gminy zrzeszone.

Kategorie:

  • Inteligentne zarządzanie