Metropolia Krakowska

Plan rozwoju oferty czasu wolnego przyjęty, pora na realizację.

  • 06.05.2023 19:12
  • Aktualizacja: 19:15 06.05.2023

Podjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków SMK Plan działania w dziedzinie Kultura Czasu Wolnego jest narzędziem do realizacji działań w ramach współpracy ponadlokalnej i kolejnym przygotowanym wspólnie dziedzinowym planem działania.

Plany działania są dokumentami wdrożeniowymi Strategii Metropolia Krakowska 2030, wskazują zadania zmierzające do realizacji jej głównych celów, wytyczają sposoby wdrażania celów szczegółowych i określają zakładane rezultaty.

Plan działania dotyczący rozwoju oferty czasu wolnego na terenie Metropolii Krakowskiej odnosi się do 5 celu głównego Strategii:
Metropolia Krakowska inspirująca, czerpiąca z różnorodności i lokalnych potencjałów, bazująca na sieciach współpracy
oraz celów szczegółowych:
5.1 Zintegrowana i atrakcyjna oferta czasu wolnego, odpowiadająca na potrzeby odbiorców
5.2 Wysoka jakość i dostępność wielofunkcyjnej infrastruktury czasu wolnego

Dokument został przygotowany z członkami i uczestnikami Forum Oferty Czasu wolnego oraz Forum Komunikacji i Promocji, przy wsparciu ekspertów z Krakowskiego Biura Festiwalowego.

W ramach celów szczegółowych i przypisanych im kierunków wypracowane zostały działania wspierające rozwój kultury, rekreacji i turystyki, które 15 gmin tworzących na zasadzie dobrowolności Stowarzyszenie Metropolia Krakowska zamierza wspólnie podjąć w latach 2023-2030.

Wskazane w dokumencie priorytetowe działania to:

  1. Rozwój Forum Oferty Czasu Wolnego
  2. Rozbudowa metropolitalnego planera oferty czasu wolnego
  3. Poszerzanie i wzrost kompetencji pracowników instytucji odpowiedzialnych za ofertę czasu wolnego oraz wymiana dobrych praktyk
  4. Identyfikacja produktów turystycznych oraz rozwój turystyki zrównoważonej
  5. Rozwój infrastruktury czasu wolnego

Rezultatami działań będą m.in. stworzenie wspólnego systemu informacji i promocji oferty czasu wolnego oraz platformy wymiany wiedzy i inspiracji między animatorami kultury, a także przygotowanie aktualnej i powszechnie dostępnej informacji o atrakcjach turystycznych Metropolii Krakowskiej, co przyczyni się do rozpraszania ruchu turystycznego.

Realizacja Planu działania zaowocuje również przygotowaniem szerokiej, odpowiadającej na potrzeby odbiorców oferty czasu wolnego, stworzeniem dostępnych przestrzeni i miejsc spotkań, a także zachowaniem i udostępnieniem mieszkańcom oraz turystom obiektów dziedzictwa kulturowego.

Kategorie:

  • Współpraca
  • Kultura czasu wolnego