Metropolia Krakowska

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w ramach FEM 2021-2027

 • 07.08.2023 09:09
 • Aktualizacja: 09:12 07.08.2023

Od 31 lipca 2023 r. do 26 września 2023 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw FEM 2021-2027, typ B. Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem.

W ramach typu B możliwa będzie realizacja przedsięwzięć kompleksowych obejmujących łącznie komponenty:

 1. komponent B+R - prace B+R na rzecz przedsiębiorstw, tj. badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu przepisów o pomocy państwa, w tym tworzenie prototypów lub instalacji demonstracyjnych i testowanie ich również przy zaangażowaniu użytkowników końcowych.
 2. komponent wdrożeniowy - wdrożenie wyników prac B+R, tj. wsparcie przeznaczone na wdrożenie wyników prac B+R, zrealizowanych w komponencie wskazanym w lit. a), do działalności własnej przedsiębiorstwa, poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie innowacyjnego rozwiązania / rozwiązań opracowanych w komponencie B+R.

Promowane będą m.in. przedsięwzięcia służące zwiększeniu podaży innowacji (co najmniej w skali rynku polskiego) wspierających:

 1. transformację gospodarki w kierunku przemysłów 4.0, rozumianą jako proces polegający na projektowaniu, testowaniu i wdrażaniu nowych, cyfrowych, zintegrowanych systemów w zakresie procesów, produktów lub modeli biznesowych, wykorzystujących rozwiązania z dziedziny automatyki i robotyki, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami, z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań, do projektowania, zarządzania, monitorowania lub optymalizowania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie lub związanych z nimi procesów logistycznych;
 2. realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym i niskoemisyjnej, stanowiących ekoinnowacje rozumiane jako innowacje, których wdrożenie wiąże się z korzyściami dla środowiska naturalnego, poprzez zapobieganie negatywnemu wpływowi na środowisko, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko lub optymalizację wykorzystywanych zasobów.

Wsparcie będzie kierowane na przedsięwzięcia zgodne z regionalną inteligentną specjalizacją i uzupełniająco na specjalizacje wyłaniające się z procesu przedsiębiorczego odkrywania, będącego częścią procesu monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego. Małopolskie Inteligentne Specjalizacje (MIS) stanowiące Uszczegółowienie opisu regionalnych inteligentnych specjalizacji określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2030, stanowią załączniki do Uchwały nr 932/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2023 r.

O dofinansowanie projektu w naborze mogą ubiegać się:

 1. MŚP i przedsiębiorstwa typu small mid-caps,
 2. konsorcja/partnerstwa przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (odpowiedzialnego za wdrożenie wyników prac B+R), którym jest MŚP lub przedsiębiorstwo typu small mid-caps,
 3. konsorcja/partnerstwa przedsiębiorstw z udziałem innych podmiotów: organizacji badawczych, organizacji pozarządowych, ośrodków innowacji reprezentowane przez lidera (odpowiedzialnego za wdrożenie wyników prac B+R), którym jest MŚP lub przedsiębiorstwo typu small mid-caps.

Wysokość wsparcia

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 300 000,00 PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 30 000 000,00 PLN. Poziom dofinansowania poszczególnych kosztów w projekcie jest uzależniony od rodzaju wnioskowanej pomocy oraz typu Wnioskodawcy. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze wynosi 114 957 500,00 PLN.

Jak się ubiegać?

Instytucją organizującą nabór jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin konkursu oraz informacje o tym jakie dokumenty przygotować i jak złożyć wniosek zamieszczone są na:

 1. stronie internetowej FEM 2021-2027: TUTAJ
 2. Portalu Funduszy Europejskich: TUTAJ

Szczegółowe informacje o naborze

Żródło: Fundusze.Malopolska.pl

Kategorie:

 • Gospodarka
 • Współpraca