Metropolia Krakowska

Rozmawiamy o szkolnictwie zawodowym w gminach Metropolii Krakowskiej

  • 16.05.2023 06:19
  • Aktualizacja: 06:21 16.05.2023

Problematyka pozytywnego wizerunku ścieżki kształcenia opartego o szkolnictwo techniczne i branżowe oraz zaangażowania w proces kształcenia i doskonalenia zawodowego przedsiębiorców (pracodawców) stanowią wspólne wyzwania dla obszaru EDUKACJI i GOSPODARKI. Za nami spotkanie Forum Edukacji i Forum Rozwoju Gospodarczego, którego tematem przewodnim był metropolitalne standardy współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi i przedsiębiorcami w obszarze edukacji zawodowej. Współdziałanie tych dwóch forów tematycznych  wynika wprost ze Strategii Metropolia Krakowska 2030, która przyjmuje zasadę realizacji interwencji strategicznej w sposób zintegrowany. 

Inspiracją do dyskusji na temat instrumentów współpracy wspierających rozwój oferty kształcenia zawodowego przystającej do potrzeb metropolitalnego rynku pracy była prezentacja dwóch placówek edukacyjnych z Niepołomic. Gmina Niepołomice jest bowiem jedną z dwóch gmin w Metropolii Krakowskiej (wyłączywszy Kraków – miasto na prawach powiatu), która posiada szkoły zawodowe pod swym zarządem.

Pani Bożena Kruk, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach, zwróciła szczególną uwagę na takie instrumenty współpracy ze szkołami podstawowymi, jak: dni otwarte organizowane w szkołach zawodowych, festiwal zawodów czy lekcje zawodowe. Podniosła również potrzebę tworzenia przestrzeni do międzysektorowej wymiany wiedzy i doświadczeń dla szkół, pracodawców i administracji samorządowej, a także konieczność podjęcia działań rzeczniczych na rzecz rozwiązań systemowych w zakresie instrumentów motywacji dla opiekunów praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach.

Pani Zuzanna Polańska, Dyrektor  Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach wskazała na problem dotyczący deficytów w zakresie praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu oraz na potrzebę bieżącej aktualizacji wiedzy doradców zawodowych pracujących w szkołach podstawowych w zakresie oferty szkół zawodowych. Niezwykle ważne dla rozwoju współpracy międzysektorowej jest kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły zawodowej w środowisku lokalnym. Służyć temu mogą: dni otwarte szkoły, targi edukacyjne, wizyty studyjne w zakładach pracy, czy organizowane wspólnie z pracodawcami konkursy na uczniów.

Uzupełnieniem tych dwóch prezentacji było wystąpienie Pani Renaty Turek, przedstawicielki Hotelu „Zamek” w Niepołomicach, tj. pracodawcy współpracującego z Technikum Hotelarskim. Wskazała ona konieczność przekazywania w ramach doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych rzetelnej informacji na temat specyfiki poszczególnych zawodów, ze szczególnym uwzględnieniem również trudności związanych z daną profesją. Jako instrument współpracy z samorządem lokalnym wskazała tworzenie lokalnych baz ofert pracy czasowej dla młodzieży.

Perspektywę Miasta Krakowa dotyczącą rozwoju współpracy w obszarze promowania i podnoszenia efektywności kształcenia zawodowego zaprezentował Pan Dariusz Domajewski, Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Punkt wyjścia stanowiły wyniki przeprowadzonego przez UMK badania czynników decydujących o wyborze szkoły, wśród których dominujące okazały się: osobiste zainteresowania uczniów (68%), dogodna lokalizacja (35%) oraz opinia najbliższego środowiska (26%). 

W tym kontekście jako najważniejszy czynnik w obszarze orientacji zawodowej, na który samorząd lokalny ma wpływ, Prelegent wyróżnił kreowanie przestrzeni do rozwoju pasji i zainteresowań mieszkańców gminy. Jednocześnie zasygnalizował potrzebę położenia jeszcze większego nacisku na kształcenie umiejętności przekrojowych.

Pan Dariusz Domajewski zapoznał również uczestników spotkania z interaktywnym portalem Nasze Szkoły, dzięki któremu można zgłębić w jednym miejscu z ofertę krakowskich placówek oświatowych, w tym szkół technicznych i branżowych.

Wśród zgłoszonych przez uczestników spotkania rekomendacji działań do ujęcia w ramach standardów współpracy ze szkołami zawodowymi znalazły się takie przedsięwzięcia jak:

  • aplikacja umożliwiająca zapoznanie się z różnymi ścieżkami kształcenia i edukacji,
  • działania podnoszące świadomość pracodawców na temat ram prawnych kształcenia zawodowego,
  • mentoring pracowniczy dla młodzieży,
  • współpraca z lokalnymi placówkami wsparcia w formule realizacji bezpłatnych usług w ramach praktyk zawodowych.

Rozmowę na temat oferty  edukacji zawodowej w Metropolii Krakowskiej będziemy kontynuować już 27 maja w Szycach, podczas targów edukacyjnych odbywających się pod marką Wielkowiejskiego Targu. Dziękujemy za zaproszenie!
 

Kategorie:

  • Gospodarka
  • Edukacja
  • Nasze gminy