Metropolia Krakowska

Ruszamy z Planem Działania EDUKACJA

 • 28.04.2023 14:50
 • Aktualizacja: 15:04 24.05.2023

Przyjęty niedawno Plan podnoszenia jakości kształcenia i zarządzania oświatą jest kolejnym dokumentem wykonawczym Strategii „Metropolia Krakowska 2030. Metropolia Możliwości”, która stanowi fundament rozwoju współpracy ponadlokalnej 15 samorządów członkowskich zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska. Tym samym zdefiniowane zostały instrumenty interwencji strategicznej dla obszaru EDUKACJA.

Działania obligatoryjne i projekt flagowy

W ramach szerokiej grupy działań wyszczególniono przedsięwzięcia, których realizacja jest możliwa w oparciu o potencjał Stowarzyszenia Metropolia Krakowska oraz Gmin stowarzyszonych. Przedsięwzięcia te mają charakter obligatoryjny, wyznaczają minimalny zakres realizacji planu działania oraz stanowią punkt odniesienia dla określenia kluczowych wskaźników. Wymienić wśród nich można takie działania jak:

 • prowadzenie bazy danych na temat źródeł finansowania przedsięwzięć doradczo-szkoleniowych dla kadr oświaty,
 • wsparcie JST w kreowaniu bogatej i zróżnicowanej oferty zajęć w zakresie orientacji zawodowej, m.in. poprzez rozwój współpracy z partnerami zewnętrznymi,
 • przyjęcie metropolitalnych wytycznych w zakresie organizowania i prowadzenia Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji.

W tej grupie zawiera się również jeden projekt flagowy, o charakterze przekrojowym i koordynującym w stosunku do pozostałych przedsięwzięć pod nazwą Forum Edukacji jako trzon międzysektorowej koalicji na rzecz edukacji i oświaty w Metropolii Krakowskiej.

Działanie polegać będzie na animowaniu prac Forum Edukacji Metropolii Krakowskiej jako platformy współpracy dziedzinowej – przestrzeni wymiany wiedzy, doświadczeń, inkubacji rozwiązań, przedsięwzięć rozwojowych. Zadaniem Forum będzie m.in.:

 • wypracowywanie i upowszechnianie standardów w zakresie realizacji usług edukacyjnych,
 • inspirowanie niezbędnych rozwiązań w systemie oświaty,
 • mapowanie dobrych praktyk i partnerów zewnętrznych,
 • reprezentowanie sektora oświaty Metropolii Krakowskiej w relacjach zewnętrznych,
 • realizacja przedsięwzięć informacyjnych dla pracowników i interesariuszy sektora oświaty.

Działania fakultatywne

Plan podnoszenia jakości kształcenia i zarządzania oświatą Metropolii Krakowskiej określa możliwie szerokie spectrum działań, stanowiących narzędzia interwencji będące odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby. Będą one realizowane w miarę dostępności zewnętrznych środków finansowych. Przykładowe przedsięwzięcia w tej grupie działań to:

 • wdrożenie zintegrowanego w skali Metropolii Krakowskiej systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych,
 • realizacja ponadlokalnych międzypokoleniowych przedsięwzięć edukacyjnych bazujących na zasobach dziedzictwa lokalnego i oddolnym zaangażowaniu mieszkańców,
 • kampania informacyjna na rzecz edukacji włączającej.

Działania komplementarne

W planie odrębnie wskazano na działania wynikające z planów opracowanych wcześniej w innych obszarach interwencji zdefiniowanych przez Strategię Metropolia Krakowska 2030. Działania te będą realizowane symultanicznie, w sposób zintegrowany, wpływając pozytywnie na osiągnięcie efektu synergii działań w skali całej Strategii. W tym miejscu można wskazać na działania zdefiniowane już wcześniej w planie działania dla obszaru GOSPODARKA, jak np.:

 • opracowanie planu współpracy lokalnych instytucji oświatowych ze szkołami zawodowymi,
 • opracowanie modelu współpracy ze środowiskiem akademickim,
 • wzbogacenie oferty edukacyjnej, której celem jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych i edukacja ekonomiczna najmłodszych mieszkańców Metropolii.

Plan działania opracowany został w sposób partycypacyjny, z udziałem lokalnego sektora oświaty i edukacji, z uwzględnieniem priorytetów horyzontalnych specyficznych dla dziedzin edukacji, jak np. edukacja włączająca, kompetencje uniwersalne czy idea uczenia się przez całe życie.

Dziękujemy wszystkim pracownikom Gmin oraz członkom społeczności lokalnych Metropolii Krakowskiej, zaangażowanym w prace nad tym dokumentem. W szczególności słowa podziękowania, za poświęcony czas, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz cenne inspiracje, kierujemy do przedstawicieli gminnych zespołów metropolitalnych oraz wszystkich uczestników spotkań diagnostycznych.

Nawiązane podczas spotkań w gminach Metropolii Krakowskiej relacje z szerokim gronem osób i instytucji zaangażowanych w rozwój edukacji stanowić będą solidny fundament międzysektorowej współpracy, niezbędnej do efektywnej realizacji nowego planu działania.

Pliki do pobrania

Kategorie:

 • Nasze gminy
 • Współpraca
 • Edukacja