Metropolia Krakowska

Strategia zarządzania wiekiem wdrożona w SMK

  • 29.05.2023 11:40
  • Aktualizacja: 11:47 29.05.2023

Otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego wdrożenie strategii zarządzania wiekiem w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska zakończyliśmy cykl spotkań szkoleniowo-warsztatowych prowadzonych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA. 

3

Rozwój kadr podstawą działania

Jednym z kluczowych celów Strategii Metropolia Krakowska 2030 jest osiągnięcie wysokiego poziomu kompetencji i zaangażowania kadr. Zgodnie z założeniem, że podnoszenie wiedzy i kompetencji pracowników bezpośrednio przekłada się na jakość realizowanych zadań, biuro SMK konsekwentnie pracuje nad możliwościami rozwoju pracowników. Są to m.in.: zapewnienie przestrzeni i czasu na samorozwój, opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju, a także dostęp do szkoleń. 

Lider CSR - zarządzanie wiekiem

W ramach projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – m. Kraków” przeprowadzono cykl spotkań szkoleniowo-warsztatowych oraz doradztwo świadczone przez wykwalifikowanych specjalistów (HR Biznes Partnerów). Działania te miały na celu aktualizację strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, a następnie wdrożenie jej elementów w bieżącą działalność organizacji. 

Zrealizowany cykl szkoleniowy pozwolił na uzyskanie wiedzy w zakresie: 

  • skutecznej komunikacji managerskiej; 
  • kluczowych kompetencjach kierowniczych; 
  • komunikacji wewnętrznej i realizacji spotkań; 
  • schematu delegowania zadań;
  • rodzajach komunikacji;
  • typów osobowości oraz sposobu komunikowania z poszczególnymi typami. 

Prace warsztatowe umożliwiły także integrację pracowników oraz wzmocnienie zaangażowania w działania Stowarzyszenia. Jednym z efektów wsparcia doradczego było także opracowanie i konsultacja wzoru Indywidualnego Planu Rozwoju, który pozwala każdemu pracownikowi indywidualnie zaplanować swoją ścieżkę rozwoju, a także krok po kroku monitorować swój rozwój. 

Projekt „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – m. Kraków” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej Poddziałania 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Kategorie:

  • Inteligentne zarządzanie
  • Współpraca