Metropolia Krakowska

Tramwaj na Górkę Narodową – rosnąca rola transportu szynowego w obszarze miejskim

  • 03.10.2023 14:32
  • Aktualizacja: 14:43 03.10.2023

W związku z otwarciem linii tramwajowej z Krowodrzy Górki na Górkę Narodową zwiększony został zasięg oddziaływania i dostępność do miejskiego transportu szynowego.

Tramwaj jest podstawowym środkiem transportu szynowego funkcjonującym na terenie miasta Krakowa. Jego główną zaletą jest możliwość przewożenia dużej liczby pasażerów pomiędzy określonymi puntami w mieście. W zależności od konieczności wystąpienia korzystnych uwarunkowań urbanistycznych odbywa się to w dużej części po wydzielonych torowiskach, umożliwiających większą punktualność przejazdu w stosunku do często uzależnionego od korków autobusu. Tramwaj jest również często wykorzystywany przez mieszkańców pozostałych gmin Metropolii Krakowskiej, którzy dojeżdżają do niej z poza granic Krakowa innymi środkami transportu. Wyraźne zwiększenie zasięgu oddziaływania sieci tramwajowej w północnej części Krakowa możliwe jest dzięki dużej inwestycji infrastrukturalnej, jaką jest budowa linii tramwajowej KST Krowodrza Górka – Górka Narodowa. 

W ramach inwestycji przebudowana została pętla tramwajowa Krowodrza Górka z nowym układem przystanków i możliwością przyszłego dowiązania do sieci tramwajowej projektowanej linii na Azory. Pomiędzy ww. pętlą, a pętlą końcową na Górce Narodowej powstało siedem par przystanków tramwajowych zlokalizowanych w kluczowych miejscach przebiegu linii. 

Do nowych przystanków została zapewniona wysoka dostępność piesza z dużych osiedli zabudowy wielorodzinnej, wykorzystująca sieć istniejących i nowo wybudowanych chodników. W celu zobrazowania zasięgu oddziaływania nowej linii tramwajowej na mieszkańców północnej części Krakowa przeprowadzono analizę zwiększenia dostępności pieszej do przystanków tramwajowych w relacji do wcześniej funkcjonującej pętli tramwajowej Krowodrza Górka. Dla otoczenia przystanków tramwajowych wyznaczono strefy rzeczywistej dostępności po drogach dojścia pieszego, z wykorzystaniem oprogramowania Quantum GIS (rycina poniżej). Wymienione strefy obejmują teren z którego pieszy może przemieścić się do przystanków w czasie do 5 min.

Ważnym elementem inwestycji poprawiającym międzyosiedlowe przemieszczanie się mieszkańców jest nowy ciąg pieszo-rowerowy z przejściem pod nowym wiaduktem linii kolejowej nr 95. Przejście to ogranicza negatywne skutki dużej bariery komunikacyjnej, jaką jest wysoki nasyp kolejowy i łączy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej na Górce Narodowej z ul. Bociana na Prądniku Białym.

W skład inwestycji weszły również trzy zintegrowane węzły przesiadkowe z parkingami „Parkuj i Jedź”. Zostały one zlokalizowane przy pętlach tramwajowych Krowodrza Górka i Górka Narodowa oraz przystanku Pachońskiego. Celem ich realizacji jest zapewnienie możliwości przesiadki pomiędzy takimi środkami transportu jak tramwaj, autobus, samochód i rower. Ma to szczególne znaczenie dla mieszkańców podkrakowskich gmin Zielonki i Michałowice, którzy mogą dojechać do węzłów autobusem lub indywidualnym środkiem transportu i przesiąść się na tramwaj. Dostęp do nich mają poprawić będąca w budowie Trasa Wolbromska i przebudowywana Al. 29 Listopada. Możliwość wykorzystania węzłów przesiadkowych może zachęcić mieszkańców ww. gmin do rezygnacji z wjazdu samochodem do centrum Krakowa i do skorzystania z komunikacji publicznej.

Podsumowując, budowa linii tramwajowej Krowodrza Górka – Górka Narodowa wypełniła lukę w transporcie szynowym na terenie dużych osiedli mieszkaniowych w północnej części Krakowa.  Analiza pokazała znaczącą poprawę dostępności pieszej do przystanków tramwajowych, zarówno z terenów starszych osiedli Prądnika Białego, jak i nowo lokalizowanej zabudowy, głównie na terenie Górki Narodowej. Budowa tej linii przebiła również dużą sztuczną barierę terenową w postaci nasypu kolejowego utrudniającego ruch pieszy.

Kategorie:

  • Mobilność