Metropolia Krakowska

Zielony Ład w Krakowie

 • 12.06.2023 08:48
 • Aktualizacja: 11:59 31.01.2024

6 czerwca podczas ekologicznego pikniku rodzinnego w parku Jordana zastępca prezydenta Jerzy Muzyk zaprezentował opracowanie Krakowski Zielony Ład – Porozumienie Green City Accord. Nowy dokument jest aktualizacją zeszłorocznej edycji Krakowskiego Zielonego Ładu, który zbiera inicjatywy proekologiczne i proklimatyczne realizowane przez miasto w jednym miejscu.

fot. Bogusław Świerzowski / kraków.pl

– Ten dokument, podobnie jak i ubiegłoroczny, jest to próba podsumowania działań już podejmowanych, a także planowanych przez Kraków. Mamy tu wyszczególnione wszystkie inwestycje miejskie, które wpisują się w proekologiczne działania samorządu, które są przewidziane zarówno do realizacji w tym roku, jak i te zawarte w wieloletnich prognozach finansowych – mówił podczas briefingu w parku Jordana Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa.

Zadania te pogrupowane zostały w cztery kluczowe obszary:

 • Zieleń i bioróżnorodność
 • Woda
 • Ograniczanie emisji i adaptacja do zmian klimatu
 • Transport.

Samorząd miasta od wielu lat podejmuje wyzwania w zakresie poprawy jakości środowiska naturalnego, które w szczególności skoncentrowane są na ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, poprawie efektywności energetycznej oraz przygotowaniu miasta na skutki zmian klimatycznych.

Ten dokument – podobnie jak i ubiegłoroczny – jest to próba podsumowania działań już podejmowanych, a także planowanych przez Kraków.

W ostatnich dwóch latach samorząd skierował swoją szczególną uwagę na inicjatywy wpierające działania związane z ograniczeniem niekorzystnych skutków zmian klimatu oraz wspomagające poprawę jakości środowiska naturalnego.

Kluczowe porozumienia

Jednym z nich było przystąpienie w 2022 do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”. W ramach tego przedsięwzięcia zobowiązaliśmy się do wypełnienia założeń porozumienia paryskiego, które jest związane z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych, zwiększaniem odporności i przygotowaniem się na niekorzystne skutki zmian klimatu oraz zwalczaniem ubóstwa energetycznego.

W tym roku przystąpiliśmy także do „Porozumienia Green City Accord – Czyste i zdrowe miasta dla Europy”, w którym koncentrujemy swoją uwagę na pięć obszarów zarządzania środowiskiem. Jest to powietrze, woda, natura i bioróżnorodność, gospodarka odpadami i gospodarka w obiegu zamkniętym oraz hałas.

W ramach tego pierwszego porozumienia w najbliższych latach miasto przygotuje „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu”, czyli dokument który określi cele związane z ograniczaniem skutków zmian klimatu oraz harmonogram wdrażania odpowiednich działań.

Natomiast w zakresie Porozumienia Green City Accord w ciągu dwóch lat miasto złoży pierwsze sprawozdanie bazowe, w którym ujęte zostaną informacje o sytuacji wyjściowej i celach wyznaczonych do osiągnięcia do 2030 r. Do monitorowania postępów w realizacji celów ustanowiono zestaw obowiązkowych wskaźników dla każdego z pięciu obszarów tematycznych.

Przykładowe zadania znajdujące się w Krakowskim Zielonym Ładzie – Porozumieniu Green City Accord:

 • Zieleń i bioróżnorodność
  • Budowa parków kieszonkowych
  • Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych „Wisła łączy”
  • Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów
  • Parki kieszonkowe w Twojej okolicy
  • Park Białe Morza
 • Woda
  • Zadania związane z realizacją „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych”
  • Budowa przepompowni „Kabel”, przy ul. Półłanki/Agatowa, przy ul. Nowohuckiej
  • Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskowo z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych
  • Przebudowa lub budowa rowów odwadniających
 • Ograniczanie emisji i adaptacja do zmian klimatu
  • Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
  • Adaptacja obiektów i urządzeń miejskich do zmian klimatycznych
  • Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków NFOŚiGW
  • Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa
 • Transport
  • Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Maissnera – Mistrzejowice)
  • Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  • Program budowy ścieżek rowerowych

Dokument jest spójny z założeniami „Strategii rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.” oraz „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Opiera się on również na najistotniejszych politykach miasta w zakresie środowiska oraz adaptacji do zmian klimatu, czyli „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030” i „Planie adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”.

Prezentacja Zielonego Ładu odbyła się w ramach pikniku ekologicznego organizowanego w parku Jordana przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK. Więcej tutaj.

Cały dokument jest dostępny tutaj [pdf]

Źródło: krakow.pl 

Kategorie:

 • Środowisko i przestrzeń
 • Nasze gminy