Metropolia Krakowska

Usługi społeczne

Szacowana wartość wiązki projektów: 700 mln zł

logo partnera

Dziedzina USŁUGI SPOŁECZNE obejmuje kategorie: wysoka jakość i dostępność usług społecznych i zdrowotnych, rewitalizacja, polityka mieszkaniowa, polityka migracyjna, integracja cudzoziemców, infrastruktura zdrowotna. 

Działania Metropolii Krakowskiej w dziedzinie usług społecznych skupiać się mają na wspieraniu gmin w prowadzeniu działań na rzecz poprawy jakości i dostępności usług społecznych, w tym tych związanych z opieką nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, rozwoju infrastruktury i wspieraniu opieki nad dziećmi do lat 3, podnoszeniu jakości i dostępności usług opieki zdrowotnej w tym poprzez inwestycje w infrastrukturę.

Powyższe działania mają przygotować samorządy lokalne na zmiany demograficzne i społeczne oraz zapewniać wszystkim mieszkańcom dostępne i wysokiej jakości usługi społeczne. Niezmiernie istotne będzie projektowanie działań i planowanie procesów mających sprzyjać integracji cudzoziemców w społecznościach lokalnych i na lokalnym rynku pracy, w tym poprzez stworzenie wspólnej i spójnej ponadlokalnej polityki migracyjnej.

Działania Metropolii są również ukierunkowane na podejmowanie działań w zakresie rozwoju aktywnej polityki mieszkaniowej i rewitalizacyjnej, mających przywracać społeczności lokalnej przestrzenie, które wyznaczono jako zdegradowane w gminnych programach rewitalizacji.

Plany działań

  • Plan podnoszenia jakości i dostępności usług społecznych, opiekuńczych i zdrowotnych, w tym wspierania profilaktyki, przy uwzględnieniu współpracy międzygminnej, plan podnoszenia dostępności opieki nad dziećmi do lat 3, plan współpracy w obszarze polityki migracyjnej, plan rozwoju współpracy w zakresie polityki mieszkaniowej i rewitalizacji przestrzeni

    Projekty

    Informacje dotyczące naszych projektów