Metropolia Krakowska

Mobilność

Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP)

Okładka publikacji

Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) zapewnia spójny kierunek działań i inwestycji w dziedzinie zrównoważonej mobilności, dążąc do realizacji głównego celu, jakim jest zapewnienie zrównoważonego i przyjaznego z punktu widzenia użytkownika końcowego systemu transportu, uwzględniającego równomierny rozwój wszystkich form mobilności. Porządkuje on również kwestie związane ze zrównoważoną mobilnością na terenie gmin objętych zakresem Planu. 

Działania wskazane w SUMP ukierunkowane są na dążenie do poprawy m.in.: 

  • dostępności do transportu publicznego, 
  • bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, 
  • jakości przestrzeni publicznych, 
  • jakości planowania, organizacji i promocji zrównoważonego transportu. 

W rezultacie prowadzić to powinno do ograniczenia emisji substancji szkodliwych (pyłów)  i gazów cieplarnianych (CO2), pochodzących z systemu transportu.

SUMP przygotowany został w ramach współpracy Gminy Miejskiej Kraków, pełniącej rolę lidera prac oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska koordynującego prace związane z przygotowaniem dokumentu na terenie gmin Metropolii Krakowskiej i Obszaru Funkcjonalnego Metropolii Krakowskiej, przy wsparciu eksperckim Politechniki Krakowskiej. 

Pobierz publikację