Metropolia Krakowska

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027

Okładka publikacji

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to narzędzie zaproponowane przez Komisję Europejską, przy pomocy którego partnerskie jednostki samorządu terytorialnego (miasto i otaczające je gminy) realizują wspólne przedsięwzięcia. Samorządy realizujące ZIT są zobligowane do zawiązania zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa (np. stowarzyszenia, związku międzygminnego) i przygotowania wspólnej Strategii ZIT, w której znajdują się m.in. najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji. 

Metropolia Krakowska, pełniąc funkcję Związku ZIT, dysponuje wyodrębnioną pulą pieniędzy w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, na szereg zróżnicowanych działań.

Wśród nich znajdują się zarówno projekty infrastrukturalne, takie jak:  

 • Poprawa efektywności energetycznej (€ 15 029 304) 
 • Wsparcie rozwoju OZE (€11 902 690) 
 • Gospodarowanie wodami (€12 793 326)
 • Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej (€ 14 049 728) 
 • Rozwijanie systemu gospodarki odpadami (€ 2 314 290) 
 • Transport miejski (€ 55 000 000) 

jak i projekty nieinfrastrukturalne (tzw. „miękkie”), takie jak: 

 • Wsparcie usług społecznych (€ 28 537 600) 
 • Wsparcie usług zdrowotnych (€ 353 950) 
 • Wsparcie wychowania przedszkolnego (€ 5 406 254) 
 • Wsparcie kształcenia ogólnego (€ 3 594 695) 
 • Wsparcie kształcenia zawodowego (€ 5 976 946) 

Całkowita wartość dofinansowania projektów Strategii ZIT MK 2021-2027 w formule ZIT w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, wynosi 154,96 mln €.  

Ponadto, Metropolia Krakowska dysponuje wyodrębnioną pulą pieniędzy w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, w ramach Działania FENX.03.01 Transport miejski – 450 mln zł. 

Podstawą do sięgania po środki, przeznaczone na realizację powyższych inwestycji, jest Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027.

Strategia została pozytywnie zaopiniowana przez Instytucję Zarządzającą FEM 2021-2027 oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Poniżej można zapoznać się z jej treścią. Załącznik do Strategii, stanowi lista zidentyfikowanych projektów.