Metropolia Krakowska

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020

Okładka publikacji

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to zupełnie nowe narzędzie zaproponowane przez Komisję Europejską, przy pomocy którego partnerskie jednostki samorządu terytorialnego (miasto i otaczające je gminy) realizują wspólne przedsięwzięcia. Samorządy realizujące ZIT są zobligowane do zawiązania zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa (np. stowarzyszenia, związku międzygminnego) i przygotowania wspólnej Strategii ZIT, w której znajdują się m.in. najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji. ZIT umożliwia częściowe powierzenie takiej organizacji, jak Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, kompetencji w zakresie wykorzystania pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego, między innymi dotyczy to wyboru projektów do realizacji w latach 2014-2020.
Wszystkie te wymogi mają na celu stymulowanie tworzenia się partnerstw JST, które będą kontynuować współpracę również po 2020 roku, gdy fundusze europejskie nie będą dostępne już w takiej wysokości.

ZWIĄZEK ZIT

Stowarzyszenie, pełniąc funkcję Związku ZIT, dysponuje wyodrębnioną pulą pieniędzy, na szereg zróżnicowanych działań. Wśród nich znajdują się duże tematy, takie jak:

 • infrastruktura rozwoju gospodarczego (19,75 mln €),
 • infrastruktura drogowa (10,06 mln €),
 • przedsięwzięcia dążące do poprawy efektywności energetycznej (21,74 mln €),
 • działania w zakresie redukcji zanieczyszczenia powietrza, w szczególności ograniczenie niskiej emisji (18,92 mln €),
 • inwestycje w zrównoważony transport w KrOF (117,30 mln €),
 • gospodarka wodno-kanalizacyjna (4,29 mln €),
 • gospodarka odpadami (5 mln €),
 • infrastruktura ochrony zdrowia (5 mln €).

Ponadto wsparciem objęte są:

 • usługi społeczne dla osób starszych i niepełnosprawnych (9,13 mln €),
 • wychowanie przedszkolne (10,23 mln €)
 • kształcenie zawodowe (15 mln €).

Całkowita wielkość finansowania realizacji Priorytetów 1-9 Strategii w formule ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wyniosi 236,06 mln €. Podstawowe informacje na temat Strategii ZIT dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego:

Prezentacja Strategii ZIT dla KrOF

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Stowarzyszenie występuje w roli Instytucji Pośredniczącej, której powierzone zostały zadnia związane z realizacją instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 i która odpowiedzialna jest m.in. za zadania związane z wyborem projektów oraz monitorowanie i sprawozdawanie z realizacji ZIT w ramach RPO. Szczegółowe zadania i obowiązki Instytucji Pośredniczącej w zakresie wyboru projektów zawarte zostały w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

DOKUMENTY HORYZONTALNE

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

Niebieskie Księgi dla projektów w sektorze transportu publicznego, infrastruktury drogowej oraz kolejowej

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa)

 

 

Pobierz publikację