Metropolia Krakowska

REKRUTACJĘ ZAKOŃCZONO: Nabór 13/12/2022 na wolne stanowisko pracy: Specjalista w Zespole ds. gospodarki, edukacji i spraw społecznych (GES)

 • 13.12.2022 13:40
 • Aktualizacja: 09:33 12.01.2023

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista w zespole ds. gospodarki, edukacji i spraw społecznych (GES) – 1 ETAT

I.  CZYM MUSISZ DYSPONOWAĆ, BY DO NAS DOŁĄCZYĆ? (kryteria formalne):

 1. obywatelstwo polskie;

 2. wykształcenie wyższe;

 3. co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego;

 4. nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 5. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

UWAGA: Jeśli nie spełniasz wszystkich powyższych wymogów formalnych nie zostaniesz dopuszczony do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

II. CZEGO OCZEKUJEMY? (elementy będące przedmiotem oceny):

Niezbędne:

 1. znajomość wizji oraz misji Stowarzyszenia Metropolia Krakowska oraz wyzwań i celów wynikających ze Strategii Metropolia Krakowska 2030;
 2. znajomość zagadnień i dysponowanie wiedzą z zakresu co najmniej jednej z poniższych dziedzin tematycznych (z uwzględnieniem specyfiki sektora samorządowego):
 • usług społecznych (rozumianych jako usługi z zakresu: pomocy społecznej, ochrony zdrowia w tym profilaktyki, polityki migracyjnej, opieki nad dziećmi do lat 3, polityki mieszkaniowej);
 • edukacji;
 • gospodarki (rozwoju gospodarczego i promocji gospodarczej obszaru),
 1. praktyczna umiejętność przygotowywania wniosków o dofinansowanie i realizacji projektów, w szczególności współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w tym dotyczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
 2. umiejętność wyszukiwania informacji, łączenia faktów oraz syntetyzowania informacji oraz aktywność w zakresie poszukiwania rozwiązań;
 3. umiejętność prowadzenia spotkań i moderowania dyskusji;
 4. umiejętność redagowania tekstów oraz prawidłowego tworzenia prezentacji, raportów, analiz, rekomendacji;
 5. samodzielność, skrupulatność i terminowość w wykonywaniu obowiązków;
 6. dobra znajomość aplikacji i narzędzi komunikacji online (zwłaszcza MS Teams, Zoom) oraz obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office oraz pakietu aplikacji i narzędzi Microsoft 365 (zwłaszcza SharePoint, MS Planner, MS Lists, To do, Kalendarz).

Co będzie dodatkowym atutem (fakultatywne):

 1. ukończone studia wyższe w obszarze: administracji, zarządzania, ekonomii, nauk społecznych;
 2. wysoki poziom zwinności adaptacyjnej (gotowość do uczenia się, rozwinięte myślenie systemowe, skuteczność realizacyjna, dynamizm relacji, wysoka kreatywność i innowacyjność);
 3. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum średnio-zaawansowanym (B2 – upper-intermediate);
 4. znajomość, umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawa dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym udzielania zamówień publicznych przez te instytucje;
 5. czynne zaangażowania w działalność organizacji III sektora lub wolontariat.

*UWAGA: Po analizie przedłożonych dokumentów, potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań, zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne jedynie wybranych osób.

III. CZYM BĘDZIESZ SIĘ GŁÓWNIE ZAJMOWAĆ? (ramowy zakres wykonywanych zadań)

 1. Formułowanie celów, przygotowywanie i realizacja działań dotyczących dziedzin strategicznych koordynowanych przez Zespół ds. Gospodarki, Edukacji i Spraw Społecznych, poprzez m.in. opracowanie i monitorowanie wdrożenia planów działań, w tym przede wszystkim w zakresie:
 • podnoszenia jakości i dostępności usług społecznych, opiekuńczych i zdrowotnych, w tym wspierania profilaktyki, przy uwzględnieniu współpracy międzygminnej,
 • podnoszenia dostępności opieki nad dziećmi do lat 3,
 • współpracy w obszarze polityki migracyjnej,
 • współpracy w zakresie polityki mieszkaniowej i rewitalizacji przestrzeni,
 • podnoszenia jakości kształcenia i zarządzania oświatą na terenie Metropolii Krakowskiej,
 • współpracy w zakresie promocji gospodarczej obszaru i rozwoju gospodarczego regionu.
 1. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu oraz współpraca z przedstawicielami gmin i innymi jednostkami odpowiedzialnymi za realizację polityk metropolitalnych, w szczególności z członkami gminnych zespołów metropolitalnych działających w dziedzinach gospodarka, edukacja i usługi społeczne.
 2. Koordynowanie i organizacja pracy forów tematycznych, w tym działających w sferze gospodarki, edukacji i usług społecznych.
 3. Przygotowanie merytoryczne szkoleń, konferencji i spotkań oraz prowadzenie wystąpień publicznych.
 4. Pozyskiwanie i udostępnianie informacji niezbędnych dla prawidłowej realizacji polityk metropolitalnych w szczególności związanych z gospodarką, edukacją oraz usługami społecznymi.
 5. Współpraca przy redagowaniu zapytań ofertowych w zakresie powierzonych zadań.
 6. Prowadzenie prac związanych z realizacją i rozliczeniem projektów Stowarzyszenia, w tym współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 7. Sporządzanie raportów, opinii, analiz.
 8. Udział w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez upoważnione instytucje.
 9. Pozyskiwanie i zacieśnianie współpracy z partnerami Stowarzyszenia, w tym realizacja zadań wynikających ze współpracy Stowarzyszenia w krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy.

IV. CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ? (warunki pracy i wynagrodzenie)

 1. umowę o pracę - pierwsza umowa zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny, druga umowa na okres jednego roku, kolejna na czas nieokreślony;
 2. wymiar czasu pracy: 1 etat;
 3. możliwość pracy zdalnej po wcześniejszym uzgodnieniu wymiaru z pracodawcą;
 4. wynagrodzenie zasadnicze z przedziału: 4500-6000 zł brutto miesięcznie zależne od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji

*UWAGA: w okresie próbnym maksymalne wynagrodzenie zasadnicze może wynosić max. 5700 zł brutto, a wzrost wynagrodzenia po okresie próbnym uzależniony będzie od efektów wykonanej pracy;

 1. dodatek stażowy (zależny od stażu pracy – przysługujący od stażu 5 lat) w wysokości 1% za każdy dodatkowy rok pracy, maksymalnie 20%);
 2. praca biurowa z obsługą komputera i urządzeń biurowych;
 3. praca w siedzibie Stowarzyszenia (budynek wyposażony w podjazdy i windy dla osób niepełnosprawnych - na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych);
 4. planowane zatrudnienie: od 1 lutego 2023 r. (zastrzega się możliwość wcześniejszego lub późniejszego nawiązania stosunku pracy).

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA

W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI.  JAKIE DOKUMENTY POWINIENEŚ DO NAS ZŁOŻYĆ? (wymagane dokumenty)

 1. CV;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat(-ka):
  a)    nie był(a) skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  b)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata(-ki), który(-a) zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej;
 7. własnoręcznie podpisana klauzula RODO.

VII. ZASADY NABORU


UWAGA! WYDŁUŻENIE NABORU DO 5 STYCZNIA 

Wymagane dokumenty aplikacyjne wyszczególnione w punkcie VI należy składać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@metropoliakrakowska.pl w terminie do dnia 5 stycznia 2023 r. (czwartek) do godz. 12:00 /decyduje data i godzina wpływu/. W tytule wiadomości należy wpisać nr naboru, na który jest składana aplikacja (13/12/2022).

UWAGA: Kandydat(-ka) zobowiązany(-a) jest do przedstawienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej oryginałów dokumentacji aplikacyjnej (CV; kwestionariusz osobowy, oświadczenia, dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może wezwać do uzupełnienia złożonych dokumentów.  Złożonych dokumentów Stowarzyszenie Metropolia Krakowska nie zwraca. Oferty kandydatów, z wyłączeniem kandydata(-ki) wyłonionego do zatrudnienia zostaną zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

VIII. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 5 stycznia 2023 r.

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 10-11 stycznia 2023 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie, przy ul. Reymonta 20, lub za pomocą narzędzi internetowych.

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział w rozmowach kwalifikacyjnych, telefonicznie lub drogą elektroniczną w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w BIP. Planowany termin zamieszczenia informacji w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Panią:

 1.  Anną Rychły-Mierzwa pod numerem telefonu: 12 34 18 571, lub:
 2. Julitą Ewert-Stawowy pod numerem telefonu: 537 591 213.

Kategorie:

 • Nabór na wolne stanowiska pracy