Metropolia Krakowska

Nabór nr 3/12/2023 na wolne stanowisko pracy: Specjalista(ka) / Główny(a) Specjalista(ka) w Zespole ds. Księgowych i Kadrowych

 • 19.12.2023 17:13
 • Aktualizacja: 17:22 19.12.2023

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista / Główny Specjalista w Zespole ds. księgowych i kadrowych (KK) 
w zakresie obsługi finansowo-księgowej Stowarzyszenia – 1 etat.

I.  CZYM MUSISZ DYSPONOWAĆ BY DO NAS DOŁĄCZYĆ? (kryteria formalne)

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Wykształcenie wyższe;
 3. Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego;
 4. Nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

*UWAGA: Jeśli nie spełniasz wszystkich powyższych wymogów formalnych nie zostaniesz dopuszczony do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

II. CZEGO OCZEKUJEMY? (elementy będące przedmiotem oceny)

Niezbędne:    

 1. Co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu pełnej księgowości
 2. Ukończone studia wyższe ekonomiczne lub pokrewne
 3. Znajomość ustawy o rachunkowości oraz ustaw: o stowarzyszeniach, o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 4. Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego oraz programów księgowych 
 5. Umiejętność analizy problemów oraz przedstawienia rozwiązania wraz z argumentacją
 6. Sumienność, terminowość oraz samodyscyplina w realizacji powierzonych zadań

Co będzie dodatkowym atutem (fakultatywne):

 1. Wykształcenie kierunkowe z zakresu rachunkowości, finansów, podatków
 2. Znajomość programu Symfonia Finanse i Księgowość 
 3. Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych
 4. Doświadczenie zawodowe w pracy przy projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich.
 5. Doświadczenie zawodowe w obszarze finansów w jednostkach sektora finansów publicznych w tym znajomość ustawy o finansach publicznych 
 6. Umiejętność organizacji pracy własnej i samodzielnego rozwiązywania problemów
 7. Otwartość na współpracę i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych
 8. Praktyczna znajomość regulacji dot. funkcjonowania stowarzyszeń
 9. Znajomość tematyki dotyczącej spraw kadrowo-płacowych, w tym naliczania wynagrodzeń 


*UWAGA: Po analizie przedłożonych dokumentów, potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań, zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne jedynie wybranych osób.

III. CZYM BĘDZIESZ SIĘ GŁÓWNIE ZAJMOWAĆ? (ramowy zakres wykonywanych zadań)

 1. Prowadzenie ewidencji księgowej dokumentów związanych z działalnością Stowarzyszenia zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
 2. Kontrola formalno-rachunkowa, dekretowanie i księgowanie w systemie finansowo-księgowym dokumentów finansowych oraz wyciągów bankowych
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z budżetem Stowarzyszenia,
 4. Prowadzenie wydzielonej ewidencji księgowej dla projektów realizowanych ze środków europejskich,
 5. Przygotowywanie oraz realizacja przelewów w systemie bankowości elektronicznej w ramach udzielonego pełnomocnictwa
 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 7. Prowadzenie ewidencji rozliczeń międzyokresowych
 8. Rozliczanie i księgowanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz różnic kursowych
 9. Uzgadnianie, analiza i kontrola rozliczeń kont księgowych
 10. Realizacja zadań związanych z zamknięciem miesięcy i roku
 11. Sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 12. Sporządzanie raportów, opinii, analiz i zestawień finansowo-księgowych.
 13. Współpraca z pozostałymi zespołami Stowarzyszenia w zakresie realizacji powierzonych zadań
 14. Udział w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez upoważnione instytucje, w tym przygotowanie niezbędnych dokumentów i zestawień.

IV. CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ? (warunki pracy i wynagrodzenie)

– wymiar czasu pracy: 1 etat;

– wynagrodzenie zasadnicze z przedziału (zależnie od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji):
•    5 000-6 000 zł brutto miesięcznie dla stanowiska Specjalista 
•    5 500-8 000 zł brutto miesięcznie dla stanowiska Główny Specjalista

*UWAGA: w okresie próbnym maksymalne wynagrodzenie zasadnicze może wynosić dla stanowiska Specjalista max. 5 200 zł brutto, a dla stanowiska Główny Specjalista max. 6 200 zł brutto;

– dodatek stażowy (zależny od stażu pracy – przysługujący od stażu 5 lat w wysokości 5% + 1% za każdy dodatkowy rok pracy, maksymalnie 20%);
– możliwość pracy z domu po wcześniejszym uzgodnieniu wymiaru z pracodawcą;
– służbowy laptop 
– raz w tygodniu lekcje języka angielskiego z „native speaker”, w max. 5-osobowej grupie;
– raz w miesiącu dzień poświęcony na naukę i rozwój umiejętności;
– praca w siedzibie Stowarzyszenia (budynek wyposażony w podjazdy i windy dla osób niepełnosprawnych – na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych);
– planowane zatrudnienie: od 1 lutego 2024 r. (zastrzega się możliwość wcześniejszego lub późniejszego nawiązania stosunku pracy);
– pierwsza umowa zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny, z możliwością dalszego przedłużenia umowy.

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA

W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI.  JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DO NAS ZŁOŻYĆ? (wymagane dokumenty)

 1. CV;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat(-ka):
  – nie był(a) skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  – posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata(-ki), który(-a) zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej;
 7. własnoręcznie podpisana klauzula RODO.

VII. ZASADY NABORU

Wymagane dokumenty aplikacyjne wyszczególnione w punkcie VI należy składać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@metropoliakrakowska.pl w terminie do 5 stycznia 2024 r. (decyduje data i godzina wpływu). W tytule wiadomości należy wpisać nr naboru, na który jest składana aplikacja (3/12/2023).

UWAGA: Kandydat(-ka) zobowiązany(-a) jest do przedstawienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej oryginałów dokumentacji aplikacyjnej (CV, kwestionariusz osobowy, oświadczenia, dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może wezwać do uzupełnienia złożonych dokumentów. Złożonych dokumentów Stowarzyszenie Metropolia Krakowska nie zwraca. Oferty kandydatów, z wyłączeniem kandydata(-ki) wyłonionego do zatrudnienia zostaną zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

VIII. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 10 stycznia 2024 r.
Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 12-16 stycznia 2024 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie, przy ul. Reymonta 20, lub za pomocą narzędzi internetowych.
Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział w rozmowach kwalifikacyjnych, telefonicznie lub drogą elektroniczną w terminie do dnia 30 stycznia 2024 r.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w BIP. Planowany termin zamieszczenia informacji to 31 stycznia 2024 r.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z panią Katarzyną Babulską: tel.: 12 341 85 74, e-mail: katarzyna.babulska@metropoliakrakowska.pl 
 

Pliki do pobrania

Kategorie:

 • Nabór na wolne stanowiska pracy