Metropolia Krakowska

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii ZIT MK 2021-2027

  • 06.11.2023 15:08
  • Aktualizacja: 13:41 07.11.2023

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 i 5 w związku z art. 46, 47 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Krakowska informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu i prowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla przedmiotowego dokumentu.
 

Konsultacje społeczne będą prowadzone zgodnie z treścią „Regulaminu konsultacji społecznych projektu strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” (dalej: Regulamin), stanowiącego załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Niezbędna dokumentacja została udostępniona z możliwością zapoznania się z nią na stronie internetowej Stowarzyszenia Metropolia Krakowska: www.metropoliakrakowska.pl w zakładce Ogłoszenia: https://metropoliakrakowska.pl/stowarzyszenie/ogloszenia oraz w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków.   

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego Obwieszczenia, tj. od dnia 6 do dnia 27 listopada 2023 roku (§ 3 i § 6 ust. 1 Regulaminu) w sposób i w miejscu określonym w § 6 ust. 1 Regulaminu. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

UWAGA! Przedmiotowe konsultacje społeczne uzupełniają konsultacje społeczne przeprowadzone w 2022 roku, których wyniki udokumentowane zostały w załącznikach 2a i 2b do Strategii ZIT MK 2021-2027. Potrzeba przeprowadzenia ponownych konsultacji społecznych wynika z istotnych zmian jakie wprowadzono w projekcie Strategii ZIT MK 2021-2027 oraz aktualizacji Prognozy oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu. Po zakończeniu konsultacji, zaktualizowany zostanie rozdział X. Strategii „Zaangażowanie partnerów społecznych i gospodarczych” oraz przedmiotowe załączniki.

Dane kontaktowe do zespołu, odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji:

Zespół ds. Inteligentnego Zarządzania i Kultury:

  • Maria Piątkowska – maria.piatkowska@metropoliakrakowska.pl, +48 575 187 289,
  • Patrycja Batko – patrycja.batko@metropoliakrakowska.pl, +48 574 971 346.