Metropolia Krakowska

Nabór nr 2/6/2023 na wolne stanowisko pracy: Specjalista(ka) / Główny(a) Specjalista(ka) w Zespole ds. Środowiska i Przestrzeni (ŚIP)

 • 12.06.2023 12:50
 • Aktualizacja: 12:56 12.06.2023

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista / Główny Specjalista w Zespole ds. środowiska i przestrzeni (ŚIP) w zakresie gospodarki energetycznej i wysokiej jakości powietrza – 1 etat

I. CZYM MUSISZ DYSPONOWAĆ BY DO NAS DOŁĄCZYĆ? (kryteria formalne)

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego;
 4. nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

*UWAGA: Jeśli nie spełniasz wszystkich powyższych wymogów formalnych nie zostaniesz dopuszczony do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

II. CZEGO OCZEKUJEMY? (elementy będące przedmiotem oceny)

Niezbędne:

 1. Znajomość zagadnień dotyczących gospodarowania energią, w szczególności związanych z efektywnym jej zarządzaniem, podnoszeniem efektywności energetycznej budynków, rozwojem energetyki rozproszonej, tworzeniem klastrów i społeczności energetycznych, podnoszeniem stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i nowych technologii.
 2. Znajomość zagadnień związanych z emisją pyłów i gazów cieplarnianych, w tym sposobów przeciwdziałania niskiej emisji, metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, wskaźników jakości powietrza oraz działań i narzędzi służących jej poprawie.
 3. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. średniozaawansowanym (B2 – upper-intermediate).
 4. Doświadczenie w koordynowaniu (lub udziału w charakterze wykonawcy)  międzynarodowych projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej lub innych.
 5. Umiejętność samodzielnej analizy powtarzalnych problemów i przedstawienia rozwiązania wraz z argumentacją.
 6. Praktyczna znajomość i umiejętność analizy danych.
 7. Umiejętność tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komunikatów tekstowych i multimedialnych.
 8. Umiejętność moderowania dyskusji i współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami.
 9. Sumienność, terminowość, samodyscyplina w realizacji powierzonych zadań.
 10. Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.

Co będzie dodatkowym atutem (fakultatywne):

 1. Wykształcenie kierunkowe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewnych.
 2. Umiejętności z zakresu tworzenia opracowań analitycznych/raportów/strategii oraz monitorowania ich realizacji.
 3. Doświadczenie zawodowe w pracy przy projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich.
 4. Umiejętność organizacji pracy własnej i samodzielnego rozwiązywania problemów.
 5. Otwartość na współpracę i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.
 6. Znajomość regulacji dot. funkcjonowania stowarzyszeń.

*UWAGA: Po analizie przedłożonych dokumentów, potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań, zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne jedynie wybranych osób.

III. CZYM BĘDZIESZ SIĘ GŁÓWNIE ZAJMOWAĆ? (ramowy zakres wykonywanych zadań)

Głównym zadaniem będzie koordynacja i moderowanie współpracy gmin Metropolii Krakowskiej w zakresie gospodarki energetycznej, działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz promowanie i wdrażanie działań edukacyjno-informacyjnych. Dodatkowym wyzwaniem będzie koordynacja międzynarodowego projektu COMANAGE (program LIFE UE) w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska (projekt poświęcony jest tworzeniu i rozwijaniu społeczności energetycznych).  

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółowym zakresem wykonywanych zadań:

 1. Wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja celów szczegółowych oraz kierunków działań wynikających ze „Strategii Metropolia Krakowska 2030” w zakresie 2 celu głównego: Metropolia Krakowska przyjazna środowisku, zorientowana na neutralność klimatyczną, zapewniająca wysoką jakość życia, w szczególności zaś celu szczegółowego 2.2: Efektywna gospodarka energetyczna i wysoka jakość powietrza.
 2. Opracowanie i wdrożenie planu rozwoju współpracy i inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i poprawy jakości powietrza w gminach Metropolii Krakowskiej na podstawie przyjętych założeń planu działania.
 3. Zarządzanie realizacją międzynarodowego projektu COMANAGE (program LIFE UE) w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska, które jest jednym z parterów projektu.
 4. Realizacja zadań wynikających z wdrażania przez Stowarzyszenie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) poprzez:
 • doradztwo i pomoc merytoryczną wnioskodawcom i beneficjentom w zakresie wdrażania i realizacji projektów Strategii ZIT, w zakresie projektów związanych z ochroną środowiska (w szczególności dotyczących termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii),
 • prowadzenie monitoringu projektów pozakonkursowych na etapie ich realizacji,
 • współpracę w procesie aktualizacji Strategii ZIT.
 1. Współpraca z przedstawicielami gmin tworzących  Metropolię Krakowską oraz innych organizacji i instytucji współpracujących z Metropolią Krakowską, w tym prowadzenie i moderowanie prac Forum Energii i Czystego Powietrza.
 2. Organizacja szkoleń, konferencji i spotkań oraz wystąpienia publiczne.
 3. Pozyskiwanie, wdrażanie i koordynowanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z programów Unii Europejskiej.
 4. Pozyskiwanie, analizowanie i udostępnianie informacji niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań.
 5. W miarę potrzeb, realizowanie innych zdań związanych z realizacją celu 2 Strategii Metropolia Krakowska 2030, a dotyczących tematyki gospodarowania przestrzenią, gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki o obiegu zamkniętym czy adaptacji do zmian klimatu.
 6. Uczestniczenie w procesie udzielania i realizacji zamówień, w szczególności przez przygotowanie wkładu merytorycznego i nadzoru nad prawidłowością realizacji umów w zakresie powierzonych zadań.
 7. Współpraca z ekspertami w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności zaś gospodarowania energią i poprawy jakości powietrza oraz innych, wymienionych w pkt. 8.

IV. CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ? (warunki pracy i wynagrodzenie)

– wymiar czasu pracy: 1 etat;
– wynagrodzenie zasadnicze z przedziału (zależnie od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji):
•    4500-6000 zł brutto miesięcznie dla stanowiska Specjalista 
•    5500-8000 zł brutto miesięcznie dla stanowiska Główny Specjalista
*UWAGA: w okresie próbnym maksymalne wynagrodzenie zasadnicze może wynosić dla stanowiska Specjalista max. 5000 zł brutto, a dla stanowiska Główny Specjalista max. 6500 zł brutto;

– dodatek stażowy (zależny od stażu pracy – przysługujący od stażu 5 lat w wysokości 5% + 1% za każdy dodatkowy rok pracy, maksymalnie 20%);
– możliwość pracy z domu po wcześniejszym uzgodnieniu wymiaru z pracodawcą;
– służbowy laptop i telefon komórkowy;
– raz w tygodniu lekcje języka angielskiego z „native speaker”, w max. 5-osobowej grupie;
– raz w miesiącu dzień poświęcony na naukę i rozwój umiejętności;
– udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach tematycznych;
– praca w siedzibie Stowarzyszenia (budynek wyposażony w podjazdy i windy dla osób niepełnosprawnych – na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych);
– planowane zatrudnienie: od 1 sierpnia 2023 r. (zastrzega się możliwość wcześniejszego lub późniejszego nawiązania stosunku pracy);
– pierwsza umowa zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny, z możliwością dalszego przedłużenia umowy.

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA

W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI.  JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DO NAS ZŁOŻYĆ? (wymagane dokumenty)

 1. CV;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat(-ka):
  – nie był(a) skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  – posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata(-ki), który(-a) zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej;
 7. własnoręcznie podpisana klauzula RODO.

VII. ZASADY NABORU

Wymagane dokumenty aplikacyjne wyszczególnione w punkcie VI należy składać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@metropoliakrakowska.pl w terminie do 25 czerwca 2023 r. (decyduje data i godzina wpływu). W tytule wiadomości należy wpisać nr naboru, na który jest składana aplikacja (2/06/2023).

UWAGA: Kandydat(-ka) zobowiązany(-a) jest do przedstawienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej oryginałów dokumentacji aplikacyjnej (CV; kwestionariusz osobowy, oświadczenia, dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może wezwać do uzupełnienia złożonych dokumentów.  Złożonych dokumentów Stowarzyszenie Metropolia Krakowska nie zwraca. Oferty kandydatów, z wyłączeniem kandydata(-ki) wyłonionego do zatrudnienia zostaną zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

VIII. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 27 czerwca 2023 r.
Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 25-27 lipca 2023 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie, przy ul. Reymonta 20, lub za pomocą narzędzi internetowych.
Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział w rozmowach kwalifikacyjnych, telefonicznie lub drogą elektroniczną w terminie do dnia 31 lipca 2023 r.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w BIP. Planowany termin zamieszczenia informacji to 31 lipca 2023 r.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z panią Agnieszką Arabas, tel.: 575 181 948, e-mail: agnieszka.arabas@metropoliakrakowska.pl

Pliki do pobrania

Kategorie:

 • Nabór na wolne stanowiska pracy