Metropolia Krakowska

Porozumienie o współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 • 15.11.2022 15:12
 • Aktualizacja: 11:14 18.11.2022

Za nami ważny krok w kierunku międzysektorowej koalicji na rzecz rozwoju oświaty i edukacji w Metropolii Krakowskiej. 27 października 2022 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy Stowarzyszenia Metropolia Krakowska i Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Porozumienie sygnowali dr Łuksza Cieślik  – Dyrektor MCDN oraz Daniel Wrzoszczyk – Dyrektor Biura SMK.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli, dla której organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie. Jej celem jest  wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, kadry zarządzającej oświatą oraz rozwoju organizacyjnego szkół i placówek oświatowych.

Najważniejsze formy działania MCDN:

 • organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów;
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli;
 • prowadzenie doradztwa i konsultacji;
 • organizacja kursów kwalifikacyjnych;
 • działalność wydawnicza.

 

Współpraca Metropolii Krakowskiej z MCDN otwiera nową przestrzeń do kreowania rozwiązań edukacyjnych  skrojonych na miarę potrzeb,  gwarantuje wysoki poziom merytoryczny spotkań Forum Edukacji Metropolii Krakowskiej, a w dalszej perspektywie przyniesie mnożenie potencjałów obu instytucji do realizacji przedsięwzięć na rzecz oświaty i edukacji – mówi Daniel Wrzoszczyk, Dyrektor Biura SMK.

Co nas łączy?

 • wizja skutecznej włączającej edukacji opartej na twórczych relacjach oraz wiedzy i wartościach uniwersalnych;
 • zbieżne cele strategiczne;
 • przekonanie, że razem możemy zdziałać więcej.

 

MCDN jest ważnym partnerem SMK ze względu na:

 • regionalną perspektywę dotyczącą wsparcia instytucji i kadr oświaty,
 • zasoby eksperckie,
 • doświadczenie w bezpośrednim wsparciu instytucji i kadr oświaty.

 

SMK ważnym partnerem MCDN ponieważ:

 • ma bezpośredni kontakt z instytucjami zarządzającymi oświatą w JST,
 • ma doświadczenie w pracy z instytucjami i kadrami samorządów lokalnych, znajomość ich specyfiki i potrzeb,
 • ma ponadlokalną skalę działalności, gwarantującą efekt synergii działań.

 

Przedmiotem Porozumienia jest uregulowanie zasad współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem i Centrum, której celem będzie wspieranie rozwoju sektora oświaty i edukacji na obszarze gmin członkowskich SMK. Porozumienie ma charakter ramowy, wskazuje na obszary współpracy, szczegółowy zakres i formy współdziałania pozostawiając do wypracowania na platformie Forum Edukacji.

Obszary współpracy SMK i MCDN wskazane w Porozumieniu to:

 • wsparcie merytoryczne i eksperckie w opracowywaniu programów spotkań dla sektora oświaty;
 • organizacja i wsparcie wydarzeń dotyczących oświaty i edukacji, w szczególności konferencji i szkoleń dedykowanych dla Członków SMK;
 • współpraca w zakresie diagnozowania i przygotowywania oferty adekwatnej do potrzeb szkoleniowych JST w ramach posiadanego potencjału i możliwości Stron;
 • wymiana informacji o dobrych praktykach i ich upowszechnianie;
 • upowszechnianie materiałów edukacyjnych;
 • wzajemne upowszechnianie i promowanie przedmiotu współpracy oraz oferty i działań realizowanych przez Strony;
 • podejmowanie starań o pozyskanie funduszy na realizację projektów partnerskich.

 

Zakładamy, że dzięki współpracy SMK z MCDN:

 • większa liczba nauczycieli, dyrektorów instytucji oświatowych oraz przedstawicieli instytucji zarządzających oświatą będzie korzystać z wysokiej jakości oferty szkoleniowej, która dostosowana zostanie do bieżących potrzeb gmin SMK,
 • wysoki poziom merytoryczny spotkań Forum Edukacji przełoży się na wysokiej jakości efekty pracy,
 • bazujący na rzetelnej diagnozie, wypracowany z udziałem ekspertów MCDN plan podnoszenia jakości kształcenia i zarządzania oświatą Metropolii Krakowskiej będzie skutecznym instrumentem interwencji, która przyczyni się do realizacji wizji Metropolii Krakowskiej sprzyjającej skutecznej, włączającej edukacji opartej na twórczych relacjach.

Kategorie:

 • Edukacja
 • Współpraca