Metropolia Krakowska

Pozytywna ocena CUPT dla Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP)

  • 31.01.2024 13:51
  • Aktualizacja: 13:52 31.01.2024

Dokument Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) został pozytywnie oceniony przez ekspertów z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Pozytywna ocena CUPT jest jednym z warunków stwierdzenia zgodności Planu z obowiązującymi wytycznymi oraz zaleceniami Komisji Europejskiej. 

Ocena CUPT przeprowadzana jest na podstawie jednolitego dla wszystkich miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce Formularza oceny Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) i polega na weryfikacji 8 zasad z Komunikatu Komisji Europejskiej z dn. 17.12.2013 r. (będących jednocześnie badanymi podczas oceny obszarami), na których opiera się idea SUMP. Uznanie całego dokumentu jako wypełniającego ideę SUMP jest możliwe tylko w przypadku, gdy weryfikacja wszystkich 8 zasad kończy się oceną „pozytywną” lub „pozytywną z rekomendacjami”. W przypadku SUMP dla Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego część z badanych obszarów oceny została oceniona pozytywnie, w przypadku kilku pozytywna ocena została uzupełniona wystosowanymi rekomendacjami. 

SUMP zapewnia spójny kierunek działań i inwestycji w dziedzinie zrównoważonej mobilności, dążąc do realizacji głównego celu, jakim jest zapewnienie zrównoważonego i przyjaznego z punktu widzenia użytkownika końcowego systemu transportu, uwzględniającego równomierny rozwój wszystkich form mobilności. Porządkuje on również kwestie związane ze zrównoważoną mobilnością na terenie gmin objętych zakresem Planu. 

Działania wskazane w SUMP ukierunkowane są na dążenie do poprawy m.in.:  

  • dostępności do transportu publicznego,  
  • bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu,  
  • jakości przestrzeni publicznych,  
  • jakości planowania, organizacji i promocji zrównoważonego transportu.  

W rezultacie prowadzić to powinno do ograniczenia emisji substancji szkodliwych (pyłów) i gazów cieplarnianych (CO2), pochodzących z systemu transportu.  

Z treścią Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) można zapoznać się pod tym linkiem

SUMP przygotowany został w ramach współpracy Gminy Miejskiej Kraków, pełniącej rolę lidera prac oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska koordynującego prace związane z przygotowaniem dokumentu na terenie gmin Metropolii Krakowskiej i Obszaru Funkcjonalnego Metropolii Krakowskiej, przy wsparciu eksperckim Politechniki Krakowskiej.  

Kategorie:

  • Mobilność
  • Współpraca