Metropolia Krakowska

Przyjęto założenia zintegrowanego Planu Działania Usługi Społeczne – 4US!

 • 31.05.2023 10:57
 • Aktualizacja: 12:55 01.06.2023
2

30 maja 2023 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska przyjęło założenia zintegrowanego Planu Działania Usługi Społeczne – 4US! 

Usługi społeczne stanowią jeden z 7 obszarów interwencji strategicznej, który został określony w Strategii Metropolia Krakowska 2030, a których rozwój zaplanowany został poprzez wdrożenie
4 planów działania w obszarze: 

➡ podnoszenia jakości i dostępności usług społecznych, opiekuńczych i zdrowotnych, w tym profilaktyki; 
➡ zwiększenia dostępności do opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Metropolii (dziećmi do lat 3); 
➡ wzmocnienia spójnej polityki migracyjnej na obszarze MK; 
➡ zintegrowania działań w zakresie mieszkalnictwa i rewitalizacji przestrzeni. 

Kierując się zasadą zintegrowanego podejścia do interwencji strategicznej oraz nadrzędnym celem działania, jakim jest dostosowanie realizowanych usług do indywidualnych i wieloaspektowych problemów i potrzeb mieszkańców Metropolii Krakowskiej, decyzją Walnego Zebrania Członków,   
4 plany zostaną uspójnione i stanowić będą komponenty zintegrowanego Planu Działania Usługi Społeczne – 4US. 

Założenia Planu obejmują 8 elementów, w tym: 

 1. Diagnozę:  

 • Określenie kluczowych podmiotów publicznych realizujących usługi społeczne,  

 • Określenie odbiorców usług społecznych,

 • Analiza otoczenia sektora publicznego w zakresie realizacji usług, 

 • Diagnoza potencjału gmin Metropolii Krakowskiej w zakresie rozwoju usług społecznych,  

 • Określenie najważniejszych wyzwań w zakresie rozwoju współpracy gmin. 

 1. Cele: 

 • Cele programowe - w podziale na cele odnoszące się do konkretnych planów, 

 • Cele kierunkowe - w podziale na cele odnoszące się do konkretnych planów. 

 1. Kluczowe wskaźniki efektywności 

 1. Szczegółowe określenie zasad i zakresu realizacji działań przez gminy MK 

 1. Sposób realizacji i ewaluacji Planu działania - w podziale na zadania odnoszące się do konkretnych planów 

 1. Źródła finansowania działań 

 1. Harmonogram działań 

 1. Określenie sposobu i częstotliwości ewaluacji Planu działania 

W celu opracowania diagnozy w zakresie usług społecznych przeprowadzone zostaną spotkania lokalne w gminach Metropolii oraz odbywać się będą cykliczne spotkania Forum Usług Społecznych Metropolii Krakowskiej. Podczas spotkań FUS zidentyfikowane zostaną również działania interwencyjne, poprzez które realizowane będą założenia Planu Działania.  

Przyjęcie projektu Planu Działania Usługi Społeczne – 4US planowane jest na maj 2024 roku.  

Kategorie:

 • Usługi społeczne
 • Współpraca