Metropolia Krakowska

Wystartowało Forum Usług Społecznych

 • 27.04.2023 12:02
 • Aktualizacja: 12:11 27.04.2023

20 kwietnia 2023 r. zainaugurowaliśmy prace Forum Usług Społecznych Metropolii Krakowskiej. Najważniejsze ustalenia spotkania dotyczyły zintegrowanej formuły dziedzinowego planu działania oraz realizacji pogłębionej diagnozy na potrzeby opracowania planu działania w formule spotkań lokalnych w poszczególnych Gminach Członkowskich SMK. Dzięki zaangażowaniu uczestników Forum udało się również wstępnie zidentyfikować ciekawe przedsięwzięcia stanowiące odpowiedź na wyzwania strategiczne w obszarze usług społecznych.

3

Forum Usług Społecznych MK to kolejna, już dwunasta, dziedzinowa platforma współpracy gmin Metropolii Krakowskiej, stanowiąca jeden z instrumentów realizacji strategii ponadlokalnej. Tym razem otwieramy pole do współdziałania w obszarze szeroko pojętych spraw społecznych.

Tematami wiodącymi podczas I spotkania Forum Usług Społecznych były:

 • usługi społeczne jako obszar interwencji strategicznej określonej w Strategii Metropolia Krakowska 2030;
 • deinstytucjinalizacja jako horyzontalna zasada rozwoju usług społecznych w nowej perspektywie finansowej UE.

Spotkanie otworzył Pan Józef Rysak, Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Członek Komisji tematycznej ds. Edukacji, Kultury, Gospodarki i Usług Społecznych, przedstawiając główne cele spotkania. Uczestników powitała również P. Julita Ewert-Stawowy, Zastępca Dyrektora Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, zarysowując główne zadania forów tematycznych i zasady pracy w tych gremiach.

Wstęp do dalszej dyskusji stanowiła prezentacja kontekstu strategicznego Forum Usług Społecznych oraz stojących przed nim priorytetowych wyzwań.

W ramach „Strefy Wiedzy” uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z priorytetami regionalnego programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 oraz programu operacyjnego na poziomie krajowym pn. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w kontekście instrumentów finansowania rozwoju usług społecznych w środowiskach lokalnych. Zadnienia te przedstawiła Pani Dominika Skrzypińska z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie.

Kontekst teoretyczny deinstytucjonalizacji  - wstęp do prezentacji założeń, celów i wskaźników krajowej Strategii Rozwoju Usług Społecznych oraz projektu Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i  Deinstytucjonalizacji - przedstawił Pan Rafał Barański, Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Przy tej okazji scharakteryzowane zostały planowane do realizacji na poziomie regionu działania i instrumenty wsparcia rozwoju usług społecznych.

Podczas prac warsztatowych uczestnicy spotkania wstępnie zidentyfikowali przedsięwzięcia rekomendowane do ujęcia w planie działania w obszarze usług społecznych, takie jak np.:

 • standaryzacja działań w zakresie rozwoju sąsiedzkich usług opiekuńczych;
 • utworzenie Ponadlokalnego Centrum Wsparcia opiekunów nieformalnych;
 • utworzenie sieci specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego;
 • wdrożenie działań wspierająco-informacyjnych dla rodziców dzieci do lat 3;
 • organizowanie kursów doskonalących dla kadry placówek opieki nad dziećmi do lat 3; 
 • podnoszenie kompetencji międzykulturowych kadry JST;
 • uspójnienie działań w zakresie modernizacji ekologicznej i racjonalizacji kosztowej mieszkań komunalnych;
 • wypracowanie standardów udostępniania i użytkowania mieszkań komunalnych; 
 • standaryzacja współpracy instytucji pomocowych i jednostek realizujących politykę przestrzenno-środowiskową. 

Uczestnicy spotkania zaakcentowali kompatybilność działań opracowanych przez poszczególne grupy oraz konieczność integrowania wszystkich kierunków interwencji. 
Podkreślona została konieczność aktualizacji diagnozy problemów społecznych i potencjału Gmin w celu kompleksowego opracowania dokumentu, w związku z czym przedstawiciele stowarzyszonych gmin zgodzili się na organizację i udział 
w spotkaniach roboczych
, które organizowane będą w okresie od czerwca do września w poszczególnych gminach. Już nie możemy się ich doczekać!
 

Kategorie:

 • Usługi społeczne
 • Współpraca
 • Nasze gminy