Metropolia Krakowska

REKRUTACJĘ ZAKOŃCZONO: Nabór nr 12/12/2022 na wolne stanowisko pracy: Koordynator(ka) w Zespole ds. Inteligentnego Zarządzania i Kultury (IZK)

 • 05.12.2022 14:33
 • Aktualizacja: 09:35 12.01.2023

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Koordynator (ka)  w Zespole ds. inteligentnego zarządzania i kultury (IZK) – 1 etat

I.  CZYM MUSISZ DYSPONOWAĆ, BY DO NAS DOŁĄCZYĆ? (kryteria formalne)

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego;
 4. nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

UWAGA: Jeśli nie spełniasz wszystkich powyższych wymogów formalnych nie zostaniesz dopuszczony do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

II. CZEGO OCZEKUJEMY? (elementy będące przedmiotem oceny)

Niezbędne:

 1. znajomość wizji oraz misji Stowarzyszenia Metropolia Krakowska oraz wyzwań i celów wynikających ze Strategii Metropolia Krakowska 2030,
 2. minimum 1 rok doświadczenia w kierowaniu pracą zespołu składającego się z co najmniej 3 osób,
 3. umiejętność samodzielnego planowania i organizowania pracy zespołu;
 4. umiejętność delegowania zadań i nadzorowania ich realizacji;
 5. umiejętność tworzenia twórczej i przyjaznej atmosfery pracy zespołu; 
 6. umiejętność łączenia faktów oraz syntetyzowania informacji;
 7. komunikatywność i aktywność w zakresie poszukiwania rozwiązań;
 8. samodzielność, skrupulatność i terminowość w wykonywaniu obowiązków;
 9. umiejętność redagowania tekstów oraz tworzenia prezentacji;
 10. umiejętność prowadzenia spotkań i moderowania dyskusji;
 11. umiejętność sprawnego i prawidłowego tworzenia raportów, analiz, syntez, rekomendacji;
 12. znajomość podstawowych zagadnień związanych z wdrażaniem funduszy Unii Europejskiej; w tym dotyczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Co będzie dodatkowym atutem (fakultatywne):

 1. wysoki poziom zwinności adaptacyjnej (gotowość do uczenia się, rozwinięte myślenie systemowe, skuteczność realizacyjna, dynamizm relacji, wysoka kreatywność i innowacyjność);
 2. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum średnio-zaawansowanym (B2 – upper-intermediate);
 3. znajomość regulacji dot. funkcjonowania stowarzyszeń, zamówień publicznych oraz kontroli zarządczej;
 4. ukończone studia wyższe w zakresie: administracji, zarządzania, ekonomii; 
 5. znajomość, umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawa dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń, w tym udzielania zamówień publicznych przez te instytucje;
 6. praktyczna wiedza z zakresu pozyskiwania (źródła i metody) i przetwarzania danych;
 7. znajomość zagadnień i dysponowanie wiedzą z zakresu Smart City, big data, budowania jezior danych, monitorowania rozwoju miast/regionów, itp.;
 8. dobra znajomość aplikacji i narzędzi komunikacji online (zwłaszcza MS Teams, Zoom) oraz obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office oraz pakietu aplikacji i narzędzi Microsoft 365 (zwłaszcza SharePoint, MS Planner, MS Lists, To do, Kalendarz);
 9. dobra znajomość metod i narzędzi służących produktywności pracy i lean management.

*UWAGA: Po analizie przedłożonych dokumentów, potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań, zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne jedynie wybranych osób.

III. CZYM BĘDZIESZ SIĘ GŁÓWNIE ZAJMOWAĆ? (ramowy zakres wykonywanych zadań)

 1. Koordynowanie pracy zespołu ds. inteligentnego zarządzania i kultury (IZK), obejmujące przede wszystkim: 
  a) tworzenie twórczej i przyjaznej atmosfery pracy zespołu oraz wspieranie podległych pracowników w realizacji zadań; 
  b) samodzielne planowanie i organizowanie pracy zespołu w szczególności w odniesieniu do celów określonych w Rocznym Programie Prac i Planie Działalności Biura Stowarzyszenia przez zapewnienie optymalizacji i koordynacji działań; 
  c) delegowanie zadań i nadzór nad ich realizacją (terminową i merytoryczną);
  d) znajomość zakresu merytorycznego pracy zespołu;
  e) dbanie o spójność logiczną i merytoryczną zadań realizowanych przez zespół;
  f) podejmowanie działań służących zapewnieniu inicjatywy i kreatywności zespołu w zakresie realizacji działań służących osiągnięciu celów określonych w strategii rozwoju ponadlokalnego pn. Strategia Metropolia Krakowska 2030 (dalej: strategia), planach działania i innych dokumentów wykonawczych do strategii;
  g) zachowanie zasady bezstronności; poufności oraz braku konfliktu interesów w zakresie pełnionych funkcji;
  h) nadzorowanie przestrzegania tajemnicy służbowej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zespole;
  i) udział w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez upoważnione instytucje;
  j) prowadzenie szkoleń stanowiskowych podległych pracowników.
 2. Podejmowanie działań służących realizacji celu 1 strategii: „Metropolia Krakowska inteligentnie zarządzana, oparta na partnerstwie i zaangażowanej kadrze”  oraz celu 5 strategii: „Metropolia Krakowska inspirująca, czerpiąca z różnorodności i lokalnych potencjałów, bazująca na sieciach współpracy”, w tym w szczególności:
  a) podejmowanie działań służących rozwijaniu partnerskich relacji między gminami i realizacji idei współpracy gmin na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru Metropolii Krakowskiej; 
  b) monitorowanie i ewaluacja postępu wdrażania strategii oraz przeprowadzanie procesu jej aktualizacji oraz niezbędnych badań i analiz w tym zakresie;
  c) opracowanie i nadzór nad przygotowaniem Strategii ZIT na lata 2021-2027 oraz zadaniami wdrożeniowymi i monitoringowymi w zakresie jej realizacji;
  d) udział i koordynacja udziału Biura SMK w pracach nad opracowaniem programów operacyjnych, finansowanych z perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027;
  e) realizacja i nadzór nad wykonywaniem zadań dotyczących tworzenia banku danych o mieście i Metropolii oraz obserwatorium metropolitalnego;
  f) opracowanie i nadzór nad przygotowaniem strategii komunikacji SMK oraz zadaniami wdrożeniowymi i monitoringowymi w zakresie jej realizacji;
  g) realizacja i nadzór nad wykonywaniem działań informacyjno-promocyjnych SMK, w tym obsługa stron www i portali w social mediach oraz wydawanie Magazynu Metropolitalnego; 
  h) inicjowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją zadań w zakresie rozwoju współpracy gmin w dziedzinie kultury i czasu wolnego, w tym utworzenia narzędzia do wspólnej promocji wydarzeń z tego zakresu;
  i) realizowanie zadań wynikających z Rocznego Programu Prac i Planu Działalności Biura SMK; 
  j) organizowanie i prowadzenie spotkań forów tematycznych; 
  k) współorganizowanie, przygotowanie merytoryczne i udział w posiedzeniach właściwych komisji tematycznych;
  l) sporządzanie raportów, opinii i analiz;
  m) przygotowanie merytoryczne szkoleń, warsztatów i spotkań, wraz z prowadzeniem prelekcji;
  n) uczestniczenie w procesie udzielania i realizacji zamówień, w szczególności przez przygotowanie wkładu merytorycznego i nadzoru nad prawidłowością realizacji umów; 
  o) współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za realizację polityk metropolitalnych i współpracującymi z gminami SMK (m.in. JASPERS, OECD, MFiPR, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Krakowa – Wydziały SI, KD, GUS, KBF, Fundacja Sendzimira);
  p) posiadanie aktualnej wiedzy nt. działań realizowanych przez SMK, a służących osiągnięciu celu  1 i 5  strategii;
  q) realizacja zadań związanych z pełnieniem przez SMK funkcji Instytucji Pośredniczącej IP ZIT, w tym poprzez ocenę projektów w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP).
 3. Współpraca z zespołami Biura SMK i realizacja zadań z zakresu obsługi umów SMK, w tym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

IV. CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ? (warunki pracy i wynagrodzenie)

 1. umowę o pracę - pierwsza umowa zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny, druga umowa na okres jednego roku, kolejna na czas nieokreślony;
 2. wymiar czasu pracy: 1 etat;
 3. możliwość pracy zdalnej po wcześniejszym uzgodnieniu wymiaru z pracodawcą;
 4. wynagrodzenie zasadnicze z przedziału: 6000-8500 zł brutto miesięcznie zależne od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji.

*UWAGA: w okresie próbnym maksymalne wynagrodzenie zasadnicze może wynosić: dla stanowiska koordynator max. 6500 zł brutto, a wzrost wynagrodzenia po okresie próbnym uzależniony będzie od efektów wykonanej pracy;

 1. dodatek funkcyjny oraz stażowy (zależny od stażu pracy – przysługujący od stażu 5 lat) w wysokości:
 • funkcyjny: 5% + stażowy 1% za każdy dodatkowy rok pracy, maksymalnie 20%) – dla stanowiska koordynator;
 • funkcyjny: 10% + stażowy 1% za każdy dodatkowy rok pracy, maksymalnie 20%) – dla stanowiska kierownik;
 1. praca biurowa z obsługą komputera i urządzeń biurowych;
 2. praca w siedzibie Stowarzyszenia (budynek wyposażony w podjazdy i windy dla osób niepełnosprawnych - na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych);
 3. planowane zatrudnienie: od 1 stycznia 2023 r. (zastrzega się możliwość wcześniejszego lub późniejszego nawiązania stosunku pracy).

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA

W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI.  JAKIE DOKUMENTY POWINIENEŚ DO NAS ZŁOŻYĆ? (wymagane dokumenty)

 1. CV;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat(-ka):
  a) nie był(a) skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata(-ki), który(-a) zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej;
 7. własnoręcznie podpisana klauzula RODO.

VII. ZASADY NABORU

Wymagane dokumenty aplikacyjne wyszczególnione w punkcie VI należy składać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@metropoliakrakowska.pl w terminie do dnia 19 grudnia 2022 r. (poniedziałek) do godz. 12:00 /decyduje data i godzina wpływu/. W tytule wiadomości należy wpisać nr naboru, na który jest składana aplikacja (12/12/2022).

UWAGA: Kandydat(-ka) zobowiązany(-a) jest do przedstawienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej oryginałów dokumentacji aplikacyjnej (CV; kwestionariusz osobowy, oświadczenia, dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może wezwać do uzupełnienia złożonych dokumentów.  Złożonych dokumentów Stowarzyszenie Metropolia Krakowska nie zwraca. Oferty kandydatów, z wyłączeniem kandydata(-ki) wyłonionego do zatrudnienia zostaną zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.


VIII. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 20 grudnia 2022 r.

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 21-23 grudnia 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie, przy ul. Reymonta 20, lub za pomocą narzędzi internetowych.

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział w rozmowach kwalifikacyjnych, telefonicznie lub drogą elektroniczną w terminie do dnia 13 stycznia 2023 r.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w BIP. Planowany termin zamieszczenia informacji w terminie do dnia 13 stycznia 2023 r.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Panią Julitą Ewert-Stawowy pod numerem telefonu: 537 591 213.
 

Kategorie:

 • Nabór na wolne stanowiska pracy