Metropolia Krakowska

Nabór nr 1/1/2023 na zastępstwo na stanowisko pracy: Specjalista(ka) w Zespole ds. Inteligentnego Zarządzania i Kultury (IZK)

 • 02.01.2023 14:58
 • Aktualizacja: 14:59 02.01.2023

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska ogłasza nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko pracy: Specjalista w Zespole ds. inteligentnego zarządzania i kultury (IZK) – 1 etat

I.  CZYM MUSISZ DYSPONOWAĆ, BY DO NAS DOŁĄCZYĆ? (kryteria formalne)

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego;
 4. nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

UWAGA: Jeśli nie spełniasz wszystkich powyższych wymogów formalnych nie zostaniesz dopuszczony do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

II. CZEGO OCZEKUJEMY? (elementy będące przedmiotem oceny)

Niezbędne:

 1. znajomość wizji oraz misji Stowarzyszenia Metropolia Krakowska oraz wyzwań i celów wynikających ze Strategii Metropolia Krakowska 2030,
 2. 2 lata doświadczenia zawodowego,
 3. znajomość podstawowych zagadnień związanych z wdrażaniem funduszy Unii Europejskiej; w tym dotyczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
 4. umiejętność planowania i organizacji pracy własnej i samodzielnego rozwiązywania problemów oraz poczucia odpowiedzialności za realizowane zadania;
 5. umiejętność łączenia faktów oraz syntetyzowania informacji, redagowania tekstów oraz tworzenia prezentacji;
 6. umiejętność prowadzenia spotkań i moderowania dyskusji;
 7. dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office 365.

Co będzie dodatkowym atutem (fakultatywne):

 1. wysoki poziom zwinności adaptacyjnej (gotowość do uczenia się, rozwinięte myślenie systemowe, skuteczność realizacyjna, dynamizm relacji, wysoka kreatywność i innowacyjność);
 2. ukończone studia wyższe w obszarach takich jak: administracja, zarządzanie w sektorze publicznym, socjologia, statystyka i analiza danych;
 3. praktyczna znajomość i umiejętność obsługi platform i/lub programów do tworzenia grafik (np. Power Point, Canva, Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, itp.);
 4. znajomość, umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawa dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń, w tym udzielania zamówień publicznych przez te instytucje;
 5. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum średnio-zaawansowanym (B2 – upper-intermediate).

*UWAGA: Po analizie przedłożonych dokumentów, potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań, zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne jedynie wybranych osób.

III. CZYM BĘDZIESZ SIĘ GŁÓWNIE ZAJMOWAĆ? (ramowy zakres wykonywanych zadań)

 1. Przygotowywanie i realizacja działań dotyczących dziedziny strategicznej: Inteligentne zarządzanie, w tym m.in. opracowanie i monitorowanie wdrożenia planów działań.
 2. Przygotowanie i nadzór nad prawidłową realizacją Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027.
 3. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu oraz współpraca z przedstawicielami gmin, w szczególności z członkami gminnych zespołów metropolitalnych działających w dziedzinie Inteligentne zarządzanie.
 4. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu oraz współpraca z innymi jednostkami odpowiedzialnymi za realizację polityk metropolitalnych i współpracującymi z gminami SMK (m.in. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Krakowa – Wydział SI).
 5. Koordynowanie i organizacja pracy forów tematycznych działających w dziedzinie Inteligentne zarządzanie.
 6. Przygotowanie merytoryczne spotkań oraz prowadzenie wystąpień publicznych.
 7. Współpraca przy redagowaniu zapytań ofertowych w zakresie powierzonych zadań.
 8. Prowadzenie prac związanych z realizacją i rozliczeniem projektów Stowarzyszenia, w tym współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 9. Sporządzanie raportów, opinii, analiz.
 10. Udział w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez upoważnione instytucje.
 11. Pozyskiwanie i zacieśnianie współpracy z partnerami Stowarzyszenia, w tym realizacja zadań wynikających ze współpracy Stowarzyszenia w krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy.

IV. CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ? (warunki pracy i wynagrodzenie)

 1. zatrudnienie na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności
 2. umowa na zastępstwo;
 3. wymiar czasu pracy: 1 etat;
 4. możliwość pracy z domu po wcześniejszym uzgodnieniu wymiaru z pracodawcą;
 5. wynagrodzenie zasadnicze z przedziału: 4500-6000 zł brutto miesięcznie, zależne od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji;
 6. dodatek stażowy (zależny od stażu pracy – przysługujący od stażu 5 lat w wysokości 5% + 1% za każdy dodatkowy rok pracy, maksymalnie 20%);
 7. praca biurowa z obsługą komputera i urządzeń biurowych;
 8. praca w siedzibie Stowarzyszenia (budynek wyposażony w podjazdy i windy dla osób niepełnosprawnych – na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych);
 9. planowane zatrudnienie: od 13 lutego 2023 r. (zastrzega się możliwość wcześniejszego lub późniejszego nawiązania stosunku pracy).

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA

W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI.  JAKIE DOKUMENTY POWINIENEŚ DO NAS ZŁOŻYĆ? (wymagane dokumenty)

 1. CV;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat(ka):
  - nie był(a) skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  - posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata(ki), który(a) zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej;
 7. własnoręcznie podpisana klauzula RODO.

VII. ZASADY NABORU

Wymagane dokumenty aplikacyjne wyszczególnione w punkcie VI należy składać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@metropoliakrakowska.pl w terminie do dnia 16 stycznia 2023 r. (poniedziałek) /decyduje data i godzina wpływu/. W tytule wiadomości należy wpisać nr naboru, na który jest składana aplikacja (1/1/2023).
UWAGA: Kandydat(ka) zobowiązany(a) jest do przedstawienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej oryginałów dokumentacji aplikacyjnej (CV; kwestionariusz osobowy, oświadczenia, dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje).
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może wezwać do uzupełnienia złożonych dokumentów.  Złożonych dokumentów Stowarzyszenie Metropolia Krakowska nie zwraca. Oferty kandydatów, z wyłączeniem kandydata(ki) wyłonionego do zatrudnienia zostaną zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

VIII. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 18 stycznia 2023 r.
Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 23-24 stycznia 2023 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie, przy ul. Reymonta 20, lub za pomocą narzędzi internetowych.
Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział w rozmowach kwalifikacyjnych, telefonicznie lub drogą elektroniczną w terminie do dnia 30 stycznia 2023 r.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w BIP. Planowany termin zamieszczenia informacji to 3 lutego 2023 r.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Panią Marią Piątkowską, pod numerem telefonu: 12 34 18 572.
 

Kategorie:

 • Nabór na wolne stanowiska pracy